English

Archebu Gofod


Sylwch, yn ystod COVID19, mae cyfyngiad ar faint o bobl all fod mewn ystafell. Pan fyddwch chi'n archebu ystafell gyfarfod, bydd y ffurflen yn rhoi gwybod i chi am gynhwysedd yr ystafell. I archebu lle yn Ffwrnes, anfonwch e-bost atom yn gyntaf, fel y gallwn wirio argaeledd ar y diwrnod y mae ei angen arnoch. Mae gostyngiad o 25% nawr ar gost yr ystafelloedd, i adlewyrchu hyn.
Yn ogystal ag ystafelloedd i'w rhentu fel cwmni tenant, mae gennym ystafelloedd cyfarfod sy'n dal rhwng 4 a 14 o bobl, man cynadledda mawr ar gyfer hyd at 120, a desgiau poeth i weithio am gyfnod byr. Mae'r cyfleusterau hyn ar gael i unrhyw un eu llogi.
Archebu ystafell gyfarfod


Yma yn M-SParc, mae gennym bedair ystafell gyfarfod ar gael i unrhyw un eu harchebu. Maent yn amrywio o ystafell gyfweld fach, i Ystafell Fwrdd Orau Cymru! Mae pob ystafell wedi'i theilwra'n arbennig i roi'r profiad cyfarfod gorau posibl i chi a'ch gwesteion. Mae gan bob un sgrin gyflwyno, ac mae gennym system fideo-gynadledda ar gael.

Dim yn ein credu am yr ystafell fwrdd? Cymerwch gip olwg!ArchebuI archebu gofod neu i wneud ymholiad, plis llenwch y ffurflen yma.Gallwch glicio teitlau'r ystafelloedd yn y tabl isod i gael taith rithiol o'r gofod!
Arlwyo

Mae caffi Tanio, sy'n cael ei redeg gan Becws Mon, yn darparu ein harlwyo, felly mae'r bwyd bob amser yn ffres ac yn lleol.Nid ydym yn caniatáu arlwyo allanol, ond ar ôl profi'r bwyd ein hunain rydym yn gwybod na fyddwch yn cael eich siomi. Os hoffech chi gysylltu â nhw gydag ymholiadau, mae'r e-bost yma

Costau ystafell gyfarfod

Ystafell Cost am awr Hanner Ddiwrnod Diwrnod Llawn
Ystafell cydweithio (5 person) £15 £56 £75
Ystafell Roced (4 person) £12 £45 £60
Ystafell Pi (1 person) £9 £30 £45
Ystafell Fwrdd (7 person) £22.50 £67.50 £105

conferences

Cynadleddau yn M-SParc


Yn M-SParc, gallwn gynnal cynadleddau gyda hyd at 120 o gwesteion. A allem fod yn addas ar gyfer eich digwyddiad?
  • Dwy sgrin deledu fawr
  • Darlithydd y gellir ei haddasu ar gyfer uchder, gyda chyfrifiadur ynddi'n barod
  • Cysylltiad HDMI i blygio'ch dyfais eich hun i mewn
  • Seinyddion wedi'u hadeiladu i mewn i'r system
  • Darparwyd meic radio
  • Cliciwr electronig

Darperir yr uchod i gyd fel rhan o'r gost, heb unrhyw daliadau cudd.
Mae gan ardal cynhadledd Tanio Wi-Fi cyflym, rhad ac am ddim i'ch holl westeion.
Mae gennym hefyd arlwyo ar y safle, a ddarperir gan Becws Mon

Mae M-SParc yn canolbwyntio ar garbon isel, egni ac amgylchedd, TGCh a chynnyrch naturiol.
Cynhelir digwyddiadau y tu allan i'r sectorau yma ond o fewn y gymuned fusnes.
Sylwch y bydd digwyddiadau nad ydynt yn y sector busnes yn cael eu hystyried yn ôl disgresiwn y Parc.

Ein horiau agor yw 8:00-5:00 Llun - Gwener, ond gallwn agor gyda'r nos os oes staff ar gael.
Mae'r gofod yn rhan o'r caffi cyhoeddus, ac felly nodwch na allwn warantu cyfrinachedd yn eich digwyddiad.
I drafod eich digwyddiad, ac i holi am gostau a dyddiadau, cysylltwch â'n Swyddog Marchnata, Emily Roberts.


Ffiws


Gallwch ddefnyddio ardal Tanio ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnod gwaith, i eistedd gyda chwpan o goffi a gweithio, neu i cael cyfarfod cinio. Fodd bynnag, weithiau bydd angen i chi rhoi’ch pen i lawr am ychydig oriau, neu hyd yn oed ddyddiau, i cael eich dannedd mewn i rhywfaint o waith. Dyna pam yr ydym wedi sefydlu Ffiws.

Mae Ffiws yn darparu desg y gallwch chi ei harchebu o awr, hyd at fis. Gallech fod yn rhannu'r ystafell gyda hyd at bump arall, ac ni fyddwch byth yn gwybod pwy fyddwch chi'n taro mewn iddynt na pha syniadau y gellid eu sbarduno! Bydd gennych fynediad at y cyfleusterau cegin a rennir, lle gallwch chi helpu eich hyn i de a choffi, a'r amgylchedd arloesol perffaith i chi fynd ymlaen â'r hyn y mae angen i chi ei wneud.

Gall unrhyw un sefydlu yma, p'un ai ydych chi'n astudio ar gyfer eich Lefel A, yn gweithio ar eich prosiect Traethawd Hir neu Feistr, ddatblygu eich syniad busnes newydd posibl, yn gweithio fel darparwr cymorth busnes, neu yn rheolaidd yn y rhanbarth ac angen desg pan rydych yma.

Costau Ffiws
Yr awr £4.50
Y diwrnod £16
Yr wythnos £50
Y mis £150 + TAW
ffwrnes2


Nodwch fod Ffiws ar gael rhwng 8yb – 5yh. Mae’r adeilad yn cae am 5yh a ni fydd modd i chi aros yn hwyrach. Nid ydym ar agor ar penwythnsau.

Gallwch archebu gofod drwy llenwi'r ffurflen yma.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.