English
Bangor University Prospectus

RHAGORIAETH

A ninnau yn Brifysgol flaenllaw sydd ag enw da yn rhyngwladol am ein dysgu a'n hymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod wrth galon M-SParc.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddefnyddio ein harbenigedd, ein cyfleusterau a'n pobl er budd y rhanbarth. Mae ein perfformiad academaidd cryf yn ein galluogi i weithio nid yn unig gyda'n myfyrwyr, ond gydag unigolion, sefydliadau a busnesau lleol er mwyn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau nhw.

Ers dros gant a thri deg o flynyddoedd rydyn ni wedi bod ar flaen y gad o ran addysgu, dysgu a chreu gwybodaeth. Gan ddenu myfyrwyr a staff o bedwar ban byd, rydyn ni'n cynnig ystod eang o arbenigedd a chapasiti o'n campws amrywiol iawn ym Mangor a drwy ein cydweithredu helaeth â phrifysgolion rhyngwladol.

Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, busnesau a grwpiau cymunedol ac mae gennym adnodd gwych arall ar ffurf Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi y Brifysgol yng nghanol dinas Bangor.

Yn ôl yr asesiad cenedlaethol annibynnol o ansawdd ymchwil, rydyn ni'n cael cryn effaith ar draws y byd. A dweud y gwir, mae dros dri chwarter ymchwil Bangor naill ai'n arloesol yn fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Mae ein Hastudiaethau Achos o Effaith Ymchwil yn dangos rhai enghreifftiau ychwanegol o'r ymchwil hwno safon uchel.

Yn sgil cyfraniadau sylweddol at ddiogelu'r amgylchedd, dwyieithrwydd a gwella iechyd a lles, mae hi'n amlwg bod yr ymchwil sy'n cael ei wneud gan academyddion Bangor yn cael effaith economaidd fawr yn ogystal â dod â manteision sylweddol i fywydau pobl o amgylch y byd.

Mae'r rhain yn ganlyniadau eithriadol o dda i ni fel sefydliad, ac rydyn ni'n benderfynol ein bod am weithio gyda busnesau i rannu'r wybodaeth a'r arbenigedd a chreu cyfoeth a chyfleoedd i bobl yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Sefydliad Ymchwil Niwclear

Mae'r sefydliad ymchwil niwclear cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor. Sefydlwyd y Sefydliad Dyfodol Niwclear gan ddefnyddio cyllid gan y Brifysgol, tra bo cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r fenter trwy raglen Sêr Cymru, sy'n helpu i ddenu ymchwilwyr o'r radd flaenaf i Gymru. Ewch yma am rhagor o wybodaeth.


Proffil

Mae gan Brifysgol Bangor dros 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 aelod o staff mewn 14 o Ysgolion Academaidd sydd wedi cael eu grwpio mewn tair Coleg:


Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.PRIFYSGOL BANGOR - GWEITHIO GYDA BUSNESAU

Mae Prifysgol Bangor yn cydnabod bod gweithio gyda busnes a diwydiant yn hollbwysig. Drwy weithio gyda byd busnes gallwn wneud y canlynol:
  • Gallwch fod yn siŵr fod ein gwaith yn berthnasol yn y byd go-iawn a'i effaith ar yr economi a'r gymdeithas. Gweler ein Tudalennau Ymchwil.
  • Rhoi profiad gwaith a chyfleoedd datblygu proffesiynol i'n staff a myfyrwyr sy'n gwella'u gobeithion o ran cyflogaeth ac yn cynyddu eu dysgu.
  • Yn bwysicaf oll, helpu ein partneriaid busnes a diwydiant i fod yn fwy dyfeisgar ac i ddatblygu a thyfu.
Bangor Univeristy Scientist

Mae tudalennau "Gweithio gyda Busnes" y Brifysgol yn amlinellu sut y gallwn wella drwy ddarparu'r canlynol:-
  • Rhwydweithiau a Chyfleusterau Busnes
  • Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Ariannu Lleoliadau, Partneriaethau ac Ymchwil Cydweithredol
  • Cyfnewid Gwybodaeth ac Arbenigedd
  • Recriwtio a Datblygu Myfyrwyr a Graddedigion
  • Cefnogi Menter ac Arloesi


I weld y rhaglenni a'r mentrau cyfredol, ac i gael manylion cyswllt staff allweddol a all fod o gymorth â'r uchod, ewch i dudalennau gwe Gweithio gyda Busnes yma
Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.