English

BYW, GWEITHIO A BUDDSODDI

Live work invest
Byw
Mae Gogledd Cymru yn cynnig y cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith. Mae'r ffordd o fyw yma yn heintus ac yn braf. Mae digonedd o bethau i'ch denu o'r swyddfa, o gopaon mynyddoedd Eryri a milltiroedd o arfordir digyffwrdd Ynys Môn, i dreftadaeth o safon fyd-eang a bwyd môr y mae pobl yn ei fwynhau ym mhedwar ban byd.

Gweithio
Fodd bynnag, mae M-SParc yn benderfynol o greu amgylchedd gwaith a fydd yn lle pleserus i dyfu'ch busnes yn ogystal â dod â'r awyr agored i mewn drwy adeiladau wedi'u dylunio'n wych a gofodau agored sy'n ysbrydoli. Anghofiwch am y cymudo hir a'r straen o fyw mewn dinas fawr, beth am gyfnewid hynny am ansawdd bywyd gwell heb orfod cyfaddawdu.

Buddsoddi
Ar hyn o bryd, mae Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil a datblygu ynni yn y DU. Gyda chysylltiadau â gweithgareddau ymchwil a datblygu ym Mhrifysgol Bangor, ac ystod o Busnesau Bach a Chanolig yn y sector ynni a'r amgylchedd yn dod â syniadau arloesol i'r amlwg, mae Gogledd Cymru yn lle doeth i fuddsoddi ynddo. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalen Prifysgol Bangor, neu darllenwch ymlaen am rhagor o wybodaeth am Ynys Ynni. Hefyd, gallwch gysylltu â ni.
Bydd M-SParc yn rhywle ble fydd pobl yn cyfarfod ac yn sbarduno syniadau. Yr ydym yn tanio peiriant pwerus iawn o gyfle yng Ngogledd Orllewin Cymru.


Ynys Ynni

Mae nifer o randdeiliaid wedi dod at ei gilydd o'r sector preifat a'r sector cyhoeddus ar gyfer Rhaglen Ynys Ynni Môn™. Maent yn gweithio mewn partneriaeth i roi Ynys Môn ar flaen y gad o safbwynt ymchwilio i ynni a’i ddatblygu, ei gynhyrchu a’r gwasanaethau cysylltiedig, a gall hynny yn ei dro arwain at fanteision economaidd anferthol.

Bydd y rhaglen yn fodd o fanteisio ar gyfleoedd mewn perthynas â thwf a datblygiad cyflogaeth.

Mae harneisio cyfoeth o ffrydiau ynni gan gynnwys niwclear, gwynt, llanw, biomas a haul ynghyd â’r prosiectau gwasanaethu cysylltiedig yn gyfle gwych i sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer Ynys Môn a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Wefan Ynys Ynni
Lon Las Route

Y BRIFYSGOL

A ninnau yn Brifysgol flaenllaw sydd ag enw da yn rhyngwladol am ein dysgu a'n hymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod wrth galon Parc Gwyddoniaeth Menai.

Ewch i dudalen Prifysgol Bangor i gael rhagor o wybodaeth.I fyw, gweithio a buddsoddi yn M-SParc Cysylltwch â ni heddiw.


© Crown copyright (2015) Visit Wales


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.