English

Cymorth Busnes


Lois
Cymorth Busnes yw'r hyn sy'n gwneud M-SParc yn wahanol. Ni fydd M-SParc yn gadael unrhyw un o'n tenantiaid i 'fynd ar ei ben ei hun'. Mae cefnogaeth yn cynnwys meithrin a chefnogi busnesau, helpu i wneud cysylltiadau ac i greu cymuned, a sicrhau bod cwmnïau tenantiaid yn rhan o ecosystem i'w tywys ar eu taith.


Rydym wedi adeiladu cymuned o gefnogaeth a all eich cynorthwyo, gan gynnwys arbenigwyr Treth Ymchwil a Datblygu mewnol, Cyngor Adnoddau Dynol, a Chyfreithwyr Masnachol. Gan ein bod yn eiddo llwyr i Brifysgol Bangor gallwn eich cysylltu'n uniongyrchol ag arbenigedd ymchwil Prifysgol Bangor. Os ydych chi'n bwriadu cyflogi, gallwn ni eich helpu chi i raddedigion sydd â'r sgiliau cywir. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth menter i fyfyrwyr y Brifysgol, ac yn sicrhau bod ein tenantiaid yn elwa o hyn.


Bydd pob tenant yn elwa o'r gwasanaeth hwn, yn ogystal â'r rhai sy'n Rhith-Denantiaid+. Mae ein swyddog cymorth busnes, Lois , yn gweithio gyda'n tenantiaid i greu pecyn pwrpasol wedi'i deilwra i'w hanghenion.
Mae Lois yn angerddol am y cwmnïau rydyn ni'n gweithio hefo. Bydd cyfarfodydd diweddaru rheolaidd yn sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir yn berthnasol a bod cynnydd yn cael ei olrhain.


Bydd darparwyr cymorth busnes o'r rhanbarth yn ymweld â M-SParc yn rheolaidd i ddarparu eu gwasanaethau, a gellir trefnu cyfarfodydd ar y safle fel nad yw cwmnïau'n gwastraffu amser yn teithio i'r cyfarfodydd hyn. Ein nod yw eich helpu chi i lwyddo a thyfu, ac rydyn ni'n gweld cefnogaeth busnes fel rhan allweddol o hyn.


Cyflwynir y Pecyn Gwybodaeth Busnes hwn i'n holl denantiaid, i'w hysbysu o ba gymorth y gallant ei gyrchu. Os ydych chi'n ystyried dod yn denant, cymerwch gip! Mae'r pecyn yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth ac mae Lois bob amser wrth law i siarad tenantiaid trwy bob agwedd ar yr hyn sydd ar gael.
I weld sut rydym wedi helpu hyd yma, gwyliwch ein fideo Effaith, isod.Carlam


Sbarduno twf eich busnes i 2020 gyda chefnogaeth arloesol o hadyn i twf!


Peidiwch a thrafferthu ar eich pen eich hun - mae cefnogaeth berthnasol a phrofiadol i chi, yma, fel rhan o'ch tenantiaeth.


Trwy 'Innovate2Succeed' ac EEN daw raglen a ariennir yn llawn, gwerth £5,000, i ryngwladoli'ch cwmni, cyrraedd marchnadoedd newydd, tyfu eich tîm, a'i wneud yn fyw drwy'r 'dyffryn marwolaeth'.


Rheolir y rhaglen yma yn M-SParc gan un o'n tenantiaid, Mark McGowan o BIC Innovation, ac mae'n rhan o becyn gallwch cael mynediad iddo drwy Lois.
EEN logo

Os nad ydych chi'n denant, ond rydych yn cychwyn busnes eich hun, yna gallwn gynnig cefnogaeth pa bynnag sector rydych chi ynddo, trwy'r Hwb Menter.


Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter (sy'n rhedeg hyd at Hydref 2021) sy'n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru. Mae'n darparu pecyn o gymorth busnes, wedi'i deilwra'n arbennig i chi, ac yn caniatáu ichi ddod yn rhan o gymuned o fusnesau newydd sy'n gychwyn allan. Byddwch yn derbyn cyngor un i un gan gynghorydd busnes, ac yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau'r Hwb Menter. Mae'r rhain yn cynnwys siaradwyr gwadd, gweithdai busnes, a digwyddiadau pitsio.


Bydd y brif Hwb Menter wedi'i leoli yma yn M-SParc, ac mae gennym hefyd hybiau lloeren ym Motwnnog, Dolgellau, Cyffordd Llandudno a Rhuthun i sicrhau bod modd cyrchu'r gwasanaeth ledled y rhanbarth. Mae'r Hwb Menter yn brosiect ar y cyd rhwng M-SParc a Menter Môn, er mwyn helpu pobl i gychwyn menter newydd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.


Ariannwyd y cynllun hwn yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.i gael mwy o wybodaeth.Gadewch i ni ei gwneud yn hawdd i chi ddod i Ogledd Cymru

Gall M-SParc gefnogi busnesau sy'n symud i'r rhanbarth a byddwn yn mynd y filltir ychwanegol i chi wneud symud a buddsoddi yn y rhanbarth mor hawdd â phosibl. Mae gennym fynediad at ystod o arbenigedd a fydd yn helpu busnes i sefydlu ac yn rhagarweiniol yn effeithlon, ac mae hyn yn cynnwys:
 • Trethiant a chofrestru cwmni
 • Cyfraith Adnoddau Dynol a Chyflogaeth
 • Ye Eco System Busnes a Rhwydweithiau Cefnogi yn y Sectorau Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Academia, arbenigedd a chysylltiadau ymchwil ym Mhrifysgol Bangor
 • Dod o hyd i'r sgiliau a'r dalent gywir i'ch cwmni
 • Cysylltiadau Llywodraeth Cymru, sy'n gallu helpu i ddatblygu busnes
 • Cydweithwyr mewn Diwydiant

Glaniad meddal - enghraifft o sut mae'n cael ei wneud

Roedd Micron Agroitech, cwmni Gwyddelig, yn llwyddiannus wrth sicrhau arian o'r Hac Amaeth. Roedd hyn yn eu galluogi i symud sylfaen newydd i Gymru, ac roedd M-SParc yn gallu eu cefnogi trwy ddarparu:
 • Cysylltiadau â Phrifysgol Bangor i gefnogi eu hymchwil, gan gynnwys arbenigwyr ymchwil A.I a parasit.
 • Cyfleoedd cydweithio gyda thenantiaid M-SParc, gan roi cyfle iddynt ehangu eu rhwydwaith a gweithio'n agosach gyda busnesau Cymru.
 • Cysylltiadau â ffermydd lleol, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Glynllifon, a Llysfasi, lle gallent ddefnyddio samplau da byw.
 • Cefnogaeth gyda recriwtio, fel cyflwyno yn Nigwyddiad Cyflogadwyedd M-SParc, hysbysebu eu rolau ar wefan M-SParc, cyflwyniad i asiantaethau recriwtio lleol, ac allgymorth i raddedigion Prifysgol Bangor.
 • Ymunodd Micron Agritech hefyd â chlwstwr amaeth M-SParc, gan roi mwy o welededd iddynt yn y sector a chyfleoedd pellach i gydweithio.
 • Gofod labordy â chymorth, a chymorth i gofrestru eu busnes yn y DU.
 • Cyflwynwyd Micron i bartneriaid diwydiant sydd â galw am eu cynhyrchion a byddwn yn eu helpu i raddfa yn y farchnad yn y DU.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.