English

Grŵp Trawsbleidiol - Digidol yng Nghymru

Ym mis Ionawr 2021 etholwyd M-SParc yn Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Grŵp Senedd Cymru newydd a ffurfiwyd i ddechrau sgwrs genedlaethol ynghylch dyfodol digidol Cymru.


Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru wedi'i sefydlu i sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa o'r sector digidol - sector sy'n profi twf enfawr ac un sy'n darparu gyrfaoedd sy'n talu'n dda a digonedd o gyfleoedd a heriau.

Bydd y grŵp yn archwilio rôl digidol wrth gyfrannu at ddyfodol cadarnhaol i Gymru mewn meysydd fel cynwysoldeb, sgiliau, economi, gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith - elfennau craidd Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru, y bydd y grŵp yn anelu at graffu arnynt a chyfrannu i ddatblygiad pellach.

Arweiniodd Aelod Senedd Cymru dros Ynys Mon Rhun ap Iorwerth yr ymdrechion i ffurfio’r grŵp, y bydd yn ei gadeirio, gyda Pharc Gwyddoniaeth Menai yn Ysgrifenyddiaeth, wrth i’r grŵp ddod ag arbenigwyr ynghyd â ffocws i wella a datblygu sector digidol y genedl.

Wrth siarad ar ôl sesiwn gyntaf y Grŵp Trawsbleidiol, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i M-SParc fod yn rhan o helpu i symud yr agenda ddigidol ymlaen yng Nghymru, gan gydweithio â swyddogion etholedig ac ystod eang o arbenigwyr sydd ar flaen y gad yn y maes hwn. Rydym yn ymwneud â llawer o grwpiau a phrosiectau yn y sector hwn, ac yn teimlo bod ‘symudiad’ yn datblygu y gallwn ni yng ngogledd Cymru ei arwain o’r tu blaen.

“Mae yna gyfleoedd clir ym maes Digidol yng Nghymru ar draws ystod o sectorau ond mae yna heriau i’w goresgyn ar hyd y ffordd hefyd, ac mae hyn yn rhoi llwyfan inni drafod yr heriau hynny a’r ffordd orau o adeiladu ar y cyfleoedd.

“Mae M-SParc yn gymaint mwy nag adeilad yn unig. Rydym yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi, yn creu cyfleoedd i bobl ledled y rhanbarth, ac yn cefnogi ein tenantiaid i arloesi a chreu swyddi â chyflog da mewn ystod o sectorau.

“Mae bod yn rhan o’r Grŵp Trawsbleidiol hwn yn caniatáu inni barhau â’n nod o uwchsgilio’r genhedlaeth ifanc, gan sicrhau bod gennym y dalent leol ar gyfer y sector hwn sy’n tyfu, a’n bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd economaidd sydd ar gael yn y maes hwn ar gyfer budd y rhanbarth.”


Gallwch ddod o hyd i fanylion llawn am waith y Grŵp Trawsbleidiol, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd blaenorol a gwybodaeth am aelodaeth y grŵp, ar wefan Senedd Cymru.

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.