English
Unknown Image

Lleoliad

Lleolir M-SParc yng Nghaerwen ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. 8 munud yn y car neu 20 munud ar feic o Brifysgol Bangor. Mae'r safle yn agos at fwynderau'r pentref, yr A55, a gorsafoedd trên.

Rydym wedi ein lleoli ar C7 o'r A55. Ewch i'r chwith ar dop y lôn, a byddwch yn ein gweld ni ar y dde.
Y côd post i SatNav ydi LL60 6AR, a byddwch yn gweld yr adeilad wrth i chi ddod at diwedd eich taith.

Trafeilio'n Wyrdd

Yn M-SParc, rydym am i staff ac ymwelwyr ystyried teithio i ni gan ddefnyddio modd cynaliadwy. Mae hyn oherwydd ein bod ni'n Barc gwyddoniaeth garbon isel, ond hefyd oherwydd y manteision y mae rhai dewisiadau eraill, megis beicio a cherdded, yn eu darparu i iechyd a lles cyffredinol. Anogir teithiau aml-foddol, megis cyfuno teithio ar y rheilffyrdd gyda rhannu ceir neu fysiau hefyd. Os nad oes gennych eich cerbyd eich hun, mae yna lawer o ffyrdd arall o gyrraedd M-SParc. Os oes gennych eich cerbyd eich hun, rydym yn eich annog i feddwl am gynorthwyo eraill gan ddefnyddio Lifft Shares os ydych chi'n teimlo ei fod yn ddiogel gwneud hynny.

Mae amserlenni bws lleol ar gael ar-lein. Cysylltir Gaerwen trwy'r prif lwybr bysiau (X4-4A) a gwasanaethau amrywio (X43, 46 a 54).

Yr orsaf drenau agosaf yw Llanfairpwll, 3.5 milltir i'r dwyrain.

Mae stondinau beiciau cysgodol ar gael ar y safle, yn ogystal â chawodydd ac ystafelloedd sychu. Mae yna hefyd ddau lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gerllaw. Llwybr 8, 1.5 milltir i'r dwyrain, a Llwybr 566 i'r gorllewin.

Mae'r safle yn hygyrch i'r rheiny â symudedd cyfyngedig. Darperir lle parcio hygyrch. Nid oes unrhyw risiau i'r adeilad, gyda'r ddaear yn wastad, ac mae opsiynau drws hygyrch. Mae'r cyfleusterau cyhoeddus i gyd wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod. Mae ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd ar gael trwy lifftiau.

Gellir gwneud cerdded a beicio yn haws gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael gan Sustrans.

Gellir cynllunio teithiau Cludiant Cyhoeddus gan ddefnyddio Traveline Cymru, gan gynnwys cynllunydd taith ac App gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus.

Am fwynderau, mae pentref Gaerwen yn union i'r gorllewin o M-SParc, ac mae modd ei fynediad trwy fynedfa i gerddwyr a beiciau.

Dyma ein rheolwr prosiect sy'n dangos yr olygfa wrth iddo feicio o M-SParc i Brifysgol Bangor mewn 18 munud


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.