English

Gyrfaoedd

Dewch i weithio i M-SParc

Rydym yn falch o gynnig 7 cyfle newydd i ymuno â thîm M-SParc! Mae pob rôl yn cynnig cyfle i gyfrannu at lwyddiant cwmni a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru fel gyrrwr economaidd allweddol ac yn fagnet i'r rhanbarth. Bydd yr ymgeiswyr penodedig yn gweithio fel rhan o dîm sy'n ymroddedig i wella ffyniant pobl Gogledd Cymru. Dyma gyfle i gael effaith wirioneddol.
Y dyddiad cau ar gyfer yr rhain ydi'r 15fed o Rhagfyr am hanner dydd. Mae M-SParc yn cadw'r hawl i gau'r hysbyseb yn gynnar pe bai ymgeiswyr addas yn cael eu hadnabod, neu i gadw'r hysbyseb yn rhedeg os nad oes unrhyw ymgeiswyr addas yn gwneud cais.
Dyma'r ffurflen gais, cwblhewch ffurflen ar wahân ar gyfer pob rôl os ydych chi'n gwneud mwy nag un cais.

Swyddog 'Egni' Carbon Isel - £30,000 - £35,000 - Cefnogi datblygiadau carbon isel newydd, arwain ar geisiadau cyllido, darparu cefnogaeth i glystyrau gan gynnwys y Clwstwr Twf Glân, datblygu cysylltiadau rhwng diwydiant, trefnu cynadleddau Egni, a mwy! Manylion llawn yma:

Aseswr Cylch Bywyd a Hyrwyddwr Cynaliadwyedd - £30,000-£35,000 - Cefnogi cyfleoedd carbon isel newydd, gweithio gyda diwydiant, y byd academaidd a'r llywodraeth i sicrhau bod y rhanbarth yn elwa, arwain ar ddatblygu asesiadau cylch bywyd, cefnogi busnesau lleol sydd ag uchelgeisiau i ddatgarboneiddio, a mwy! Manylion llawn yma:

Rheolwr Prosiect Cyfalaf a Refeniw - £35,000 - £40,000 - Prosiect Rheoli'r gwaith o gyflawni prosiectau ar Fargen Twf Gogledd Cymru, datblygu cysyniadau ar gyfer gosod ffynonellau adnewyddadwy ychwanegol, bod yn berchen ar gynllun NetZero'r cwmni, cyfrannu tuag at y cynlluniau busnes sy'n dod i'r amlwg, rheoli llinellau amser a chyllidebau prosiectau, a mwy! Manylion llawn yma:

Swyddog Contractau a Masnachol - £30,000 - £35,000 - Helpwch droi cyfleoedd yn Denantiaid yn M-SParc, trafod telerau rhwng y Parc a chleientiaid, rheoli ardrethi busnes, rheoli trwyddedau, bod yn gyfrifol am fargeinion masnachol, a mwy. Mae'r cyfle hwn yn cynnig tri mis o fentora gyda'r deiliad swydd presennol. Manylion llawn yma:

Rheolwr Arloesi Digidol - £35,000 - £40,000 - Gweithio o fewn sectorau a diwydiannau digidol, trawsbynciol, i sicrhau bod gogledd Cymru yn ffynnu o fewn arloesi digidol, adeiladu rhwydweithiau rhwng busnes, y llywodraeth a'r byd academaidd, nodi cyfleoedd ar gyfer prosiectau a chydweithrediadau, gweithio dross y chwe chenhadaeth yn strategaeth ddigidol Cymru, trefnu'n digwyddiadau proffil uchel o fewn digidol, a mwy! Manylion llawn yma:

Swyddog sgiliau, prosiectau ac allgymorth - £30,000 - £35,000 - cynorthwyo gydag allgymorth ysgolion a hyrwyddo'r gwaith 'STEM' a wneir gan M-SParc, rheoli Academi Sgiliau M-SParc, cefnogi gwaith allgymorth #ArYLon M-SParc, sicrhau darpariaeth prosiectau allgymorth, gweithio'n agos gyda phartneriaid i ddatblygu rhwydweithiau, a mwy! Manylion llawn yma:

Pennaeth Cyflymu a Thwf - £30,000 - £40,000 - Cyflwyno rhaglen gyflymu wedi'i hanelu at y sector gwyddoniaeth a thechnoleg, gweithio gyda sylfaenwyr busnes i'w cefnogi ar y rhaglen cyflymydd, datblygu a dylunio'r rhaglen i ddenu busnesau lefel uchel, cyfrannu at ddatblygu platfform 'MySparc' ar-lein newydd, a mwy! Manylion llawn yma:


Mae'r Academi Sgiliau ar agor!


Rho dy gais i mewn i ymuno, heddiw!Chwilio am waith mewn gwyddoniaeth, digidol, neu sector greadigol? Angen mwy o brofiad er mwyn ymgeisio am swyddi? Mae'r Academi Sgiliau yma i chdi!

Mae Academi Sgiliau M-SParc yn cynnig 40 o gyfleoedd newydd, yn dechrau yn y flwyddyn newydd am gyfnod o 5 mis. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyflogi gan M-SParc, a'u rhoi mewn busnes yn ecosystem M-SParc. Ar ddiwedd y cyfnod, bydd pob aelod mewn sefyllfa da, hefo chyfoeth o brofiad i wneud cais am eu swydd ddelfrydol, neu hyd yn oed yn barod i dderbyn cyflogaeth gyda'r cwmni sy'n eu cynal tra'n yr Academi!

Mae'r academi yn talu £20,000 y flwyddyn, pro-rata.

Rydym yn chwilio am bobl sydd a diddordeb mewn un neu fwy o'r sectorau canlynol (neu os ydi'ch pwnc chi ddim yma, nodwch o yn eich cais):
 • Datblygu Meddalwedd
 • Realiti Rhithiol / Realiti Estynedig
 • Datblygu Gwefan neu Ap
 • Gwaith teledu (y tu ôl i'r llenni neu gwaith camera)
 • Peirianwyr Sain neu Glyweledol
 • Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol
 • Marchnatwyr Digidol
 • Datblygwyr Cynnwys ac Awduron Blog
 • Ffotograffiaeth a Fideograffeg
 • Cyfarwyddwyr Podlediad
 • Peirianwyr
 • Cemeg
 • Datblygwyr Rhyngrwyd Pethau (IOT)
 • Ffermwyr Fertigol
 • Addysgwyr STEM
 • a llawer mwy

Nid oes angen i chdi fod â chymwysterau yn y sectorau hyn o reidrwydd! Bydd jyst angen i chdi ddangos dy angerdd a dy ysfa, a gallu dangos dy sgiliau. Cofiwch i adael i ni wybod pa faes neu swydd sy'n apelio pan 'da chi'n neud eich cais! Rydyn ni wedi gwneud y broses mor hawdd â phosib; cwblhewch y ffurflen gais yma erbyn 13eg Rhagfyr. Pob lwc!

Rho dy gais i mewn i ymuno, heddiw!


Medrwch glywed gan rhai o'r aelodau o'r Academi yn y fideo isod!Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.