English

Gogledd Cymru yn tanio sgwrs ddigidol genedlaethol mewn grŵp Senedd Cymru newyddMae grŵp newydd wedi’i sefydlu yn Senedd Cymru i hyrwyddo’r sector digidol yng Nghymru a’i gyfraniad at dwf economaidd.

Wrth wraidd y grŵp, sy’n cynnwys arbenigwyr a swyddogion etholedig, mae un o brif awdurdodau Cymru yn y sector digidol sef Parc Gwyddoniaeth Menai, ac Aelod Senedd Cymru dros Ynys Mon Rhun ap Iorwerth, gan osod gogledd orllewin Cymru wrth galon sgwrs genedlaethol.

Mae'r grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru wedi'i sefydlu i sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa o'r sector digidol - sector sy'n profi twf enfawr ac un sy'n darparu gyrfaoedd sy'n talu'n dda a digonedd o gyfleoedd a heriau.

Bydd y grŵp yn archwilio rôl digidol wrth gyfrannu at ddyfodol cadarnhaol i Gymru mewn meysydd fel cynwysoldeb, sgiliau, economi, gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith - elfennau craidd Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru, y bydd y grŵp yn anelu at graffu arnynt a chyfrannu i ddatblygiad pellach.

Arweiniodd Aelod Senedd Cymru dros Ynys Mon Rhun ap Iorwerth yr ymdrechion i ffurfio’r grŵp, y bydd yn ei gadeirio, gyda Pharc Gwyddoniaeth Menai yn Ysgrifenyddiaeth, wrth i’r grŵp ddod ag arbenigwyr ynghyd â ffocws i wella a datblygu sector digidol y genedl.

Wrth siarad ar ôl sesiwn gyntaf y Grŵp Trawsbleidiol, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i M-SParc fod yn rhan o helpu i symud yr agenda ddigidol ymlaen yng Nghymru, gan gydweithio â swyddogion etholedig ac ystod eang o arbenigwyr sydd ar flaen y gad yn y maes hwn. Rydym yn ymwneud â llawer o grwpiau a phrosiectau yn y sector hwn, ac yn teimlo bod ‘symudiad’ yn datblygu y gallwn ni yng ngogledd Cymru ei arwain o’r tu blaen.

“Mae yna gyfleoedd clir ym maes Digidol yng Nghymru ar draws ystod o sectorau ond mae yna heriau i’w goresgyn ar hyd y ffordd hefyd, ac mae hyn yn rhoi llwyfan inni drafod yr heriau hynny a’r ffordd orau o adeiladu ar y cyfleoedd.

“Mae M-SParc yn gymaint mwy nag adeilad yn unig. Rydym yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi, yn creu cyfleoedd i bobl ledled y rhanbarth, ac yn cefnogi ein tenantiaid i arloesi a chreu swyddi â chyflog da mewn ystod o sectorau.

“Mae bod yn rhan o’r Grŵp Trawsbleidiol hwn yn caniatáu inni barhau â’n nod o uwchsgilio’r genhedlaeth ifanc, gan sicrhau bod gennym y dalent leol ar gyfer y sector hwn sy’n tyfu, a’n bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd economaidd sydd ar gael yn y maes hwn ar gyfer budd y rhanbarth.”


Ychwanegodd Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, Rhun ap Iorwerth AS:

“Roeddwn yn falch o sefydlu a chael fy ethol yn Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol newydd yn edrych ar rôl a chyfleoedd y sector digidol yng Nghymru.”

“Cawsom gyfarfod cyntaf da iawn, a fynychwyd gan y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth i drafod Strategaeth Ddigidol newydd Llywodraeth Cymru, a chawsom ystod eang o gyfranogwyr - o’r byd academaidd, amaethyddiaeth, y sector iechyd a mwy.

“Nid yn unig y mae’r sector digidol yn bwysig yn economaidd, ond gall hefyd ddod â buddion - a heriau - i gynifer ohonom yn ein bywydau bob dydd, ac rwy’n falch bod gennym bellach y fforwm newydd hwn i ddod â phobl ynghyd i rannu syniadau a phrofiadau.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.