English

Cwmnïau Technoleg Amaeth Cymru ac Iwerddon yn cydweithredu i effeithio ar Economi Cymru

Mae cwmnïau buddugol Hac Amaeth M-SParc a noddir gan Lywodraeth Cymru yn cael effaith sylweddol ar economi gogledd Cymru, wrth i nifer o swyddi safon uchel â chyflog da gael eu creu ar gyfer pobl leol, ac mae potensial i lawer mwy o fuddsoddiad ddod i'r rhanbarth yn y dyfodol.

Gwelodd yr Hac Amaeth 12 tîm o bob rhan o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon yn cyflwyno atebion deallusrwydd artiffisial i heriau amaethyddol, gyda’r enillwyr yn rhannu £135,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i fasnacheiddio eu cynhyrchion a’u syniadau Technoleg Amaeth yng Nghymru.

Yr wythnos hon cyfarfu’r timau buddugol - Dewin.Tech ac Evometric o Gymru, a Micron Agritech Gweriniaeth Iwerddon - gyda’i gilydd yn M-SParc am y tro cyntaf ers derbyn cyllid i ddatblygu eu syniadau, ac maen nhw eisoes wedi creu gyrfaoedd newydd â thâl uchel yng Nghymru i helpu i symud ymlaen â'u prosiectau.

Hefyd, agorodd Micron Agritech eu labordy Cymraeg cyntaf yn M-SParc, lle bydd dau o weithwyr newydd wedi'u lleoli. Mae'r cwmnïau'n datblygu cynhyrchion o synwyryddion sy'n monitro pan fydd buwch yn lloia, i ganfod parasitiaid wedi'u pweru gan AI, ac maent hyd yn oed yn herio deddfwriaeth gyda synhwyrydd nitrad ar gyfer canfod cyfleoedd gwasgaru slyri diogel ar ffermydd.

Yn 2020 buddsoddodd y DU £ 24m mewn prosiectau Technoleg Amaeth, gan gadarnhau ei statws fel sector twf, a disgwylir i fuddsoddiadau gyrraedd biliynau erbyn 2025. Mae M-SParc eisiau sicrhau nad yw Cymru yn colli allan ar y cyfle i fod yn rhan o hynny.

Siaradodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart am ei gyffro ar gyfer dyfodol enillwyr yr Hac:

“Mae'n wych gweld effaith gadarnhaol yr Hac Amaeth, gan fod pob un o'r enillwyr eisoes wedi gwthio ymlaen i ddatblygu eu syniadau arloesol ac maen nhw bellach mewn sefyllfa lle maen nhw i gyd wedi creu gyrfaoedd cyffrous i bobl leol yn y rhanbarth hefyd.

“Rydym yn falch o allu chwarae ein rhan wrth ddod â’r arloeswyr hyn ynghyd er budd Cymru a dod o hyd i ffyrdd i’w cefnogi i ddod â’u datrysiadau yn fyw.”

Dywedodd Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething:

“Rwy’n falch o weld y canlyniadau cadarnhaol yn cael eu gwireddu o ganlyniad i’n cyllido’r Hac Amaeth. Mae'r prosiectau a gefnogir trwy'r her hon yn arddangosiad gwych o'r datblygiadau digidol a thechnoleg posibl y gall eu cael wrth greu cyfleoedd gwaith gwerthfawr, a fydd yn helpu i sbarduno twf economaidd cynaliadwy yn ein cymunedau gwledig a ffermio yng Nghymru."

Dywedodd Is-gennad Cyffredinol Iwerddon:

“Gwych gweld Micron Agritech, sydd wedi cychwyn yn Iwerddon, yn cyrraedd M-SParc, a dymunwn y gorau iddynt yn eu cydweithrediadau.”

Dywedodd Sean Smith, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Masnachol Micron Agritech:

“Rydyn ni wedi cael wythnos gyntaf gadarnhaol iawn yma yn M-SParc gan ymuno â'n dau weithiwr Cymreig newydd, sefydlu ein labordy, a chyfarfod â llawer o filfeddygon a ffermwyr lleol. Mae adeilad M-SParc yn anhygoel, yn bensaernïol a'r ffaith ei fod wedi'i amgylchynu gan olygfeydd hyfryd o fynyddoedd Cymru ag amgylchedd gwaith anhygoel, bywiog!”

Siaradodd un o weithwyr newydd Micron Agritech, Ryan Williams am ei wythnos gyntaf yn M-SParc gyda’r cwmni:

“Yn ddiweddar, rydw i wedi ymuno â thîm cyffrous Micron Agritech yma, wedi’i leoli yn y M-SParc gwych yn Gaerwen. Dim ond wythnos rydw i wedi bod gyda Micron bellach, ac rydw i eisoes wedi dysgu cymaint am y sector amaethyddol, ac mae'n gyffrous gweld sut mae'r cwmni hwn a'r dechnoleg y tu ôl iddo yn tyfu bob dydd!”

Ychwanegodd Dewin.Tech’s Geraint Hughes:

"Mae cefnogaeth gan yr Hac Amaeth wedi bod yn sbardun i Dewin.Tech ddod yn realiti. Ein nod yw gweithio'n agos gydag arbenigwyr technegol talentog yng Nghymru i ddod ag atebion masnachol i'r farchnad Technoleg Amaeth.

"Mae wedi atgyfnerthu yn fy meddwl y gall Cymru arwain y sector Technoleg Amaeth. Mae cydweithredu â phobl a sefydliadau yn bwysig iawn i ni, a dyna pam rydym wedi sefydlu Grwpiau Llywio ar gyfer 'Dewin Dwr’ a 'Dewin Moo' ac yn cyd-weithio’n agos gyda Dr Rob Shepherd and Evometric ar hynny.

“Roeddem yn arbennig o falch o sicrhau 'Gwobr Cychwyn Cymru mewn Technoleg Symudol ac Eginol' ym mis Medi, ac ni fyddai hynny wedi digwydd heb yr Hac Amaeth."

Mae M-SParc gan Brifysgol Bangor hefyd wedi lansio clwstwr Technoleg Amaeth, gan hyrwyddo cydweithredu ac arloesi yn y sector twf uchel hwn gyda buddion economaidd i'r rhanbarth. Mae gan y clwstwr eisoes ystod o bartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd, ac rydym yn gwahodd unrhyw gwmnïau neu bartneriaid sydd am ymuno â'r Clwstwr i fynd i www.agritech.cymru heddiw.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.