English

Hac Amaeth M-SParc yn trawsnewid y sector yng Nghymru

Gwelodd Hac Amaeth M-SParc 12 tîm o bob rhan o’r DU ag Iwerddon yn cyflwyno syniadau deallusrwydd artiffisial i heriau amaethyddol, gyda’r enillwyr yn rhannu £135,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i greu busnesau newydd a swyddi yng Nghymru, a gyrru’r sector technoleg-amaeth ymlaen.

Cafwyd dau dîm buddugol, Dewin.Tech Gymru a Micron Agritech o Iwerddon. Bydd pob un yn derbyn nawdd i ddatblygu eu syniadau, a bydd y ddau gwmni'n dechrau trwy greu cyfle gyrfa newydd â chyflog da i symud eu prosiectau ymlaen yma yng Nhymru.

Mae’r hac wedi roi cyfleoedd mewn adeg heriol, gyda Brexit yn newid sut y bydd partneriaethau Cymru a Iwerddon yn cydweithio. Bydd y cwmni o Iwerddon cael cysylltiadau i farchnad DU, ac mae cyfle cadarnhaol yma i greu swyddi allan o’r bartneriaeth a sefydlu swyddfa yma yng Nghymru.

Mae hefyd linc ymchwil gyda’r enillwyr; bydd pob un angen ymchwilwyr i helpu gyda’u prototeip neu syniad, ac mae M-SParc wedi eu cynorthwyo i cael cysylltiadau gyda Prifysgol Bangor er mwyn i fyfyrwyr fedru dod yn rhan o’r prosiectau.

Yn fwy na swyddi felly, mae hyn yn roi cyfle i myfyrwyr israddedig ennill profiad gwaith gyda tâl, a tyfu eu sgiliau at pan mae nhw’n barod i’r lle gwaith, rhywbeth sy'n greiddiol i M-SParc.

Yn 2020 buddsoddodd y DU £24 Miliwn mewn prosiectau Agritech, felly mae’n sicr yn sector twf, gyda disgwyliadau i’r buddsoddiadau cyrraedd y biliynau erbyn 2025. Mae M-SParc eisiau gwneud yn siŵr nad ydi Cymru’n colli allan ar hyn.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru wneud yr Hac Amaeth yn bosibl trwy ddarparu cyllid ar gyfer y timau buddugol, a dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

“Cafodd M-Sparc ei sefydlu er mwyn ysbrydoli arloesedd a chreu safle deinamig ar gyfer busnesau yng Ngogledd-orllewin Cymru. Gwych yw gweld sut mae mentrau fel agri-hack yn cyflawni ac rwy’n falch ei bod wedi elwa ar gymorth gan Lywodraeth Cymru.

“Gwych hefyd yw gweld sut y mae cysylltiadau newydd ag Iwerddon yn cael eu creu. Rwy’n croesawu’r ffaith y bydd gan Micron Agritech safle yng Ngogledd Cymru.”


Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart ac aelod o banel beirniadu’r Hac:

“Rydyn ni wedi cynnal llawer o Haciau yma yn M-SParc dros y blynyddoedd, ac mae lefel yr arloesedd a’r brwdfrydedd rydyn ni wedi’i weld bob tro yn wych.

“Mae dyfodol amaethyddiaeth yn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer arloesi a thechnoleg, a’r hyn a welsom yn yr Hac Amaeth oedd ystod o atebion a gyflwynwyd i’r problemau a wynebwyd a allai drawsnewid amaethyddiaeth er gwell yn y dyfodol agos iawn.

“Rydym yn falch o allu chwarae ein rhan wrth ddod â'r arloeswyr hyn ynghyd er budd amaethyddiaeth Cymru a dod o hyd i ffyrdd i'w cefnogi i ddod â'u datrysiadau yn fyw. Mae'n arbennig o galonogol gweld cyfleoedd gwaith yn cael eu creu, a chredaf y byddwn yn gweld llawer o dwf yn y sector amaeth-dechnoleg yn y dyfodol agos iawn."


Dywedodd Geraint Hughes, un o'r enillwyr y bydd ei gwmni Dewin.Tech yn defnyddio cymwysiadau Rhyngrwyd Pethe i ddarparu hysbysiadau i gleientiaid fel ffermwyr:

"Bydd y gefnogaeth wych rydyn ni wedi'i sicrhau trwy'r Agri Hack yn caniatáu inni gyflymu'r broses o ddatblygu datrysiad masnachol.

“Mae hwn yn ddiwydiant sy'n symud yn gyflym, ac rydw i eisiau gweld Dewin.Tech yn dod yn un o lawer o fusnesau Tech Amaeth yng Nghymru sy'n cyfieithu arloesedd digidol i becynnau sy'n cynnig gwerth diriaethol i gleientiaid fel ffermwyr, rheolwyr adnoddau naturiol, cwmnïau cyfleustodau a unrhyw un sy'n gweithio yn yr ardal wledig."


Mae cwmni Geraint, Dewin.Tech, yn partneru gydag EvoMetric o MSparc i ddatblygu technoleg newydd, gyda'r ddau gwmni'n creu cyfleoedd cyflogaeth newydd o ganlyniad i'r cyllid hwn.

Mae system canfod parasitiaid MicronAgritech, y ‘Micron Kit’, i gael ei ddatblygu’n rhannol yn M-SParc, gan ddarparu cysylltiadau ymchwil i’r cwmni ym Mhrifysgol Bangor, sydd eisoes wedi nodi ymchwilwyr a allai gefnogi’r prosiect. Dywedodd Sean Smith, Cyfarwyddwr Masnachol a Chyd-sylfaenydd Micron Agritech:

“Rydym yn gyffrous i gydweithio â M-SParc a Phrifysgol Bangor ar y prosiect hwn. Mae ein tîm yn Nulyn yn tyfu'n gyflym ac mae hwn yn gyfle i'w groesawu i ehangu trwy cyflogi rhywun yng Nghymru a fydd yn ychwanegu gwerth i'n tîm craidd.“

Yn y misoedd nesaf bydd myfyrwyr yn cael eu cyflogi ar y prosiect yma, a swyddfa yn M-SParc yn cael ei gymryd gan y cwmni er mwyn symud y gwaith yn ei flaen yn y rhanbarth.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.