English

Den y Dreigiau

Roedd digwyddiad hybrid cyntaf o'i fath ar gyfer gogledd Cymru, wedi'i gynnal gan M-SParc, GlobalWelsh a partneriaid, Den y Dreigiau wedi dod ag ystod o fusnesau blaengar at ei gilydd, i arddangos eu cyfleoedd buddsoddi cyffrous!Yn y digwyddiad roedd nifer o'r cwmnïau mwyaf arloesol a chyffrous yn y rhanbarth, a fedrwch chi ddysgu mwy amdanyn nhw i gyd isod:

Haia (Digidol)

Mae Haia yn blatfform ar y we sy'n eich galluogi i greu digwyddiadau ar-lein neu hybrid. Nid oes angen unrhyw lawrlwythiadau; mae Haia yn seiliedig ar borwr, ac yn hygyrch i bawb. Rydyn ni wedi gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau a mynychwyr i ddarganfod beth maen nhw'n ei hoffi (a ddim yn ei hoffi!) am gynnal a mynychu digwyddiadau.

Rydym wedi datblygu platfform sy'n cynnwys popeth y mae pobl ei eisiau, a mwy, gyda nodweddion rhwydweithio, cyfieithu byw, hygyrchedd, integreiddio marchnata ac ardal arddangos i gyd wedi'u hadeiladu i mewn. Mae Haia yn ymateb i'r galw nid yn unig am ddigwyddiadau ar-lein yn ystod y pandemig, ond ar gyfer digwyddiadau hybrid ôl-covid.

Gallwch ddarganfod mwy am Haia, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan, neu gallwch wylio'u cyflwyniad yn Den y Dreigiau isod.Micron Agritech (Technoleg Amaeth)

Cwmni Gwyddelig yw Micron Agritech a sefydlwyd yn 2019 gan Sean Smith, Daniel Izquierdo, Tara McElligott a Jose Lopez tra roeddent yn israddedigion ym Mhrifysgol Dechnolegol Dulyn. Fe wnaethant droi allan o'r brifysgol gyda'u technoleg profi parasitiaid chwyldroadol - y Cit Micron.

Mae'r Cit Micron yn becyn profi sy'n caniatáu i ffermwyr neu filfeddygon ganfod heintiau parasitig mewn da byw yn gyflym. Dadansoddir samplau trwy'r app Micron trwy broses chwyldroadol AI. Mae hyn yn arbed amser ac yn lleihau gwariant ar feddyginiaeth a'i gwrthwynebiad iddi.

Gallwch ddarganfod mwy am Micron Agritech, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan, neu gallwch wylio'u cyflwyniad yn Den y Dreigiau isod.Papertrail (Digidol)

Amddiffyn eich busnes rhag risgiau y gellir eu hosgoi gyda Papertrail. Newid i blatfform syml a phwerus ar y cwmwl i reoli'ch PPE yn effeithlon. Mae'n anodd rheoli rhestr eiddo sy'n tyfu, ond gall peidio â'i wneud yn iawn arwain at ganlyniadau difrifol. Mae offer diffygiol a chofnodion coll yn risg enfawr i'ch busnes.

Bydd Papertrail yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n cofnodi ac yn storio tystiolaeth arolygu. Rheoli, monitro a chynnal eich PPE gyda llwyfan cadarn ac effeithlon wedi'i seilio ar y cwmwl. Cynnal arolygiadau yn effeithlon, cynnal cofnodion dibynadwy yn hawdd a chael gwelededd llwyr dros eich rhestr eiddo gyda Papertrail.

Gallwch ddarganfod mwy am Papertrail, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan, neu gallwch wylio'u cyflwyniad yn Den y Dreigiau isod.PlantSea (Technoleg Biolegol)

Nod PlantSea yw disodli plastigau petroliwm sy'n niweidiol i'r amgylchedd â dewisiadau amgen cynaliadwy a bioddiraddadwy. Mae ein prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu bioplastigion carbon isel cynaliadwy a isel, gyda'r nod o fod yn arloeswyr cenedlaethol wrth ddatblygu a chynhyrchu dewisiadau amgen plastig cynaliadwy a fforddiadwy sy'n deillio o wymon.

Ein nod yw cefnogi dyframaethu gwymon yng Nghymru a'r DU gyda'r potensial i ehangu a sefydlu ein dyframaethu gwymon ein hunain, gan ein galluogi i dyfu deunydd crai yn gynaliadwy wrth atafaelu carbon.

Gallwch ddarganfod mwy am PlantSea, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan, neu gallwch wylio'u cyflwyniad yn Den y Dreigiau isod.Revolancer (Digidol)

Mae Revolancer yn farchnad lawrydd sy'n cysylltu busnesau uchelgeisiol â gweithwyr llawrydd medrus. Rydym yn arloesi rheoli ansawdd wedi'i bweru gan AI, sy'n lleihau ein ffioedd, ac yn dod ag ansawdd a gwerth i'n cwsmeriaid heb gyfaddawdu.

Rydym am newid y diwydiant llawrydd er daioni, gan ei gwneud yn decach ac yn haws i weithwyr llawrydd medrus ddod o hyd i gleientiaid, ac i fusnesau uchelgeisiol gael mynediad at dalent o safon heb lawer o risgiau.

Gallwch ddarganfod mwy am Revolancer, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan, neu gallwch wylio'u cyflwyniad yn Den y Dreigiau isod.Ceridwen Oncology (Fferyllol)

Tîm sy'n cynnwys arbenigedd blaenllaw yn y byd mewn cemeg feddyginiaethol, geneteg a meddygaeth clinigwr o ddwy brifysgol yng Nghymru (Bangor a Chaerdydd) a Choleg Prifysgol Llundain. Rydym yn gwmni darganfod cyffuriau cyn-glinigol sy'n cyfuno cemeg gyfrifiadol a bioleg canser arloesol o'r radd flaenaf i nodi therapiwteg gwrth-ganser newydd o'r radd flaenaf.

Mae ein prif ffocws cychwynnol ar grŵp o gyfansoddion y credwn y gallant dargedu canserau cyffredin a geir gyda mynychder uchel yng Nghymru a thrawsnewid triniaeth math prin o ganser esgyrn sy'n cystuddio unigolion o bob grŵp oedran, gan gynnwys yr ifanc iawn.

Am ragor o wybodaeth am Ceridwen Oncology, plis cysylltwch hefo Lois Shaw.

Cufflink.io (Digidol)

Mae Cufflink yn ap rhad ac am ddim i storio'ch data personol yn ddiogel a rheoli'r hyn rydych chi'n ei rannu, a gyda phwy. Stopiwch boeni am haciau data, cyfrineiriau'n cael eu dwyn neu'ch data preifat yn cael ei brynu a'i werthu. Wedi'i amgryptio a'i storio ar eich ffôn, mae'ch holl ddata yn breifat, yn ddiogel a gyda chi bob amser.

Nid ar gyfer pobl yn unig y mae Cufflink ... mae ar gyfer cwmnïau hefyd. Mae ein gwasanaeth corfforaethol yn darparu ffordd fwy diogel, tryloyw a chywir i reoli data cwsmeriaid gan sicrhau mwy o ymddiriedaeth, ymgysylltiad a gwerth am arian. Lleihau risgiau torri data gwybodaeth bersonol trwy gontract allanol i storio a mynediad DP. Lliniaru costau cydymffurfio a rheoleiddio (GDPR, CCPA) trwy ein rheolaethau storio data datganoledig diogel a mynediad trwyddedig.

Gallwch ddarganfod mwy am Cufflink, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan.

dewin.tech (Technoleg Amaeth)

Mae dewin.tech yn gwmni technoleg IoT sy'n darparu atebion LoRaWAN i ddarparwyr gwasanaeth a busnesau. Gan weithio gyda thechnegwyr gorau Cymru, mae dewin.tech yn dod â thechnoleg ac atebion arloesol i’r farchnad i wneud eich bywyd yn symlach.

Rydym yn defnyddio technoleg yr 21ain ganrif i greu gwerth i'n cwsmeriaid o arbed costau, gwell ansawdd ac effeithlonrwydd, gwell rheolaeth, diogelwch a diogeledd, mae dewin.tech yn darparu datrysiadau gyda phosibiliadau diddiwedd.

Gallwch ddarganfod mwy am dewin.tech, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw, trwy ymweld â'u gwefan neu gweld cyflwyniad nhw yn Den y Dreigiau isod.Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.