English

Mae ymgyrch i ddod â sgiliau ac arloesedd yn ôl i ogledd Cymru yn tanio diddordeb sylweddol

Mae ymgyrch newydd sy’n targedu pobl sydd wedi gadael gogledd Cymru i’w hannog i ddychwelyd i fyw, gweithio neu sefydlu busnes yn y rhanbarth wedi profi’n boblogaidd gan fod llawer o unigolion a busnesau wedi mynegi eu hawydd i ddychwelyd adref.

Mae ymgyrch Dewch yn ôl / Rhowch yn ôl yn targedu'r rhai a adawodd Gymru am waith neu addysg, i ddychwelyd i'r rhanbarth lle mae cyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd â chyflog da, a chefnogaeth i fusnesau cychwynnol.

Yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Llwyddo’n Lleol, Prifysgol Bangor, Darogan Talent, Cyngor Gwynedd ac eraill, mae cyrhaeddiad yr ymgyrch yn ehangu ac yn cyflawni ei nod i ddod â thalent leol yn ôl.

Hyd yn hyn, mae nifer fawr o bobl ledled y Deyrnas Unedig sydd â chysylltiadau â gogledd Cymru wedi ymateb i'r ymgyrch ac wedi mynegi eu diddordeb mewn dychwelyd i fyw, gweithio neu gychwyn busnes, gan ddangos bod y cyfleoedd a'r gefnogaeth a ddarperir gan M-SParc a phartneriaid yn gynnig deniadol i ddod â phobl yn ôl i'r rhanbarth.Dywedodd Sara Williams, o Ynys Môn, a raddiodd o Brifysgol Cymru Dewi Saint Abertawe cyn mynd ymlaen i weithio i Jaguar Land Rover yng Nghanolbarth Lloegr cyn dychwelyd adref ar ddechrau pandemig Covid-19, ei bod yn teimlo bod yr ymgyrch yn gyffrous:

"Fel rhywun sydd wedi bod oddi cartref ers graddio, cyn dychwelyd ar ddechrau'r pandemig, mae mor hyfryd gweld y gymuned fusnes ledled gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i annog pobl fel fi i ddod adref i fyw, i weithio, neu cychwyn busnes. "Mae dod yn ôl adref i weithio a byw yn rhywbeth rydw i, fel llawer sydd wedi gadael yr ardal i ddod o hyd i waith, wedi bod eisiau ei wneud erioed, ac rwy'n gyffrous bod yr ymgyrch hon yn benderfynol o greu mwy o gyfleoedd i annog pobl i wneud yr un peth."

Mae Josef Roberts eisoes wedi dychwelyd i ogledd Cymru ar ôl blynyddoedd lawer o weithio ac astudio dramor. Cyd-sefydlodd ei fusnes ei hun, Pai Language Learning, i greu swyddi yng ngogledd-orllewin Cymru a helpu'r economi:

“Ar ôl treulio’r rhan fwyaf o fy 20au cynnar yn astudio ac yn gweithio dramor, penderfynais ddod adref i Gymru a sefydlu fy musnes fy hun oherwydd roeddwn i’n teimlo bod dyletswydd arnaf i geisio helpu i ddatblygu ein heconomi. “Ni allwn, yn fy nghalon fy nghalon, gwrando ar cwynion am ddiffyg swyddi a lefel economi Cymru, heb geisio gwneud rhywbeth, yn fy ffordd fach fy hun, i’w wella."

Ychwanegodd Danial Owen, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Lerpwl ond yn wreiddiol o ogledd-orllewin Cymru:

“Mae’r ymgyrch hon o ddiddordeb i mi oherwydd rwyf bob amser wedi credu bod yn rhaid i mi symud i ffwrdd i ddod o hyd i waith. “Rwy’n dychwelyd i ogledd Cymru bob blwyddyn i weld fy nheulu a ffrindiau, ond wnes i erioed feddwl y byddwn i’n byw yno eto oherwydd y diffyg cyfleoedd gwaith. Mae hynny'n gwneud yr ymgyrch hon yn un arbennig gan ei bod yn rhoi cyfle i mi ddod i fyw gartref a chael yr un cyfleoedd gwaith ag y byddwn i'n byw i ffwrdd."

I ddod yn rhan, a dweud pam eich bod eisiau dod yn ôl, ewch yma.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.