English

Prifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai yn cydweithredu i ysbrydoli entrepreneuriaid ifanc

Mae menter 10 wythnos Prifysgol Bangor wedi cynnig ‘profiadau anhygoel’ i fyfyrwyr ac entrepreneuriaid ifanc yn ôl perchnogion busnesau ifanc a gymerodd ran fel mentoriaid yn y digwyddiad.

Cynigiwyd cyfle gwych i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor ennill sgiliau newydd sy’n hanfodol i gyflogwyr drwy’r rhaglen Enterprise by Design, ac eleni noddwyd capteiniaid y tîm gan Barc Gwyddoniaeth Menai Prifysgol Bangor (M-SParc).

Gan ddod â myfyrwyr ynghyd o saith ysgol yn y Brifysgol i weithio gyda'i gilydd mewn timau dros gyfnod o 10 wythnos, gwelodd Enterprise by Design fyfyrwyr yn derbyn her ddylunio arloesol ac addysgol, ac yn gweithio i greu, datblygu a gosod datrysiad newydd.

Her eleni oedd datblygu cynigion ar gyfer menter fwyd leol newydd sy'n helpu i gynnal planed iach, gan optimeiddio'r defnydd o fwyd maethlon i greu cymuned iach. Roedd yr her yn cynnwys marchnata'r defnydd o ficrogwyrddion, i'w ddatblygu mewn gardd gymunedol gyda phobl yn gwella ar ôl bod yn gaeth.

Elwodd pob un o’r timau yn sylweddol o’r profiad, gyda’r tri thîm gorau yn derbyn cyllid ac arweiniad, a fydd yn helpu unrhyw botensial i'r datblygiadau arloesol hyn a arweinir gan fyfyrwyr ddatblygu'n fusnesau cychwynnol cyffrous yn y dyfodol agos iawn.

Gweithiodd M-SParc gyda’r Brifysgol i noddi capteiniaid tîm, gyda’r phedwar eleni i gyd yn gysylltiedig ag M-SParc naill ai trwy gwmnïau tenantiaid, neu fel interniaid M-SParc blaenorol.

Mae'r capteiniaid eisoes yn gweithio mewn diwydiant a wedi rhannu eu gwybodaeth fasnachol gyda'r timau myfyrwyr, ond hefyd roeddent yn gallu datblygu eu sgiliau cyfathrebu ac arwain tîm. Arweiniodd staff academaidd y Brifysgol y prosiect hefyd, i gynorthwyo'r myfyrwyr i ddysgu theori busnes, peirianneg, strategaeth y cyfryngau, a seicoleg penderfyniadau.

Roedd Luke Tyler, sy'n gweithio i'r prosiect Tech Tyfu dan arweiniad Menter Mon, yn un o'r capteiniaid a dywedodd:

“Edrychodd rhaglen 2021 ar ddulliau arloesol o dyfu bwyd lleol, a chanolbwyntio ar y farchnad ar gyfer microgwyrddion sy'n tyfu'n gyflym. Cyflwynwyd rhai syniadau diddorol iawn yn y digwyddiad olaf.

“Cynigiodd y tim buddugol gynnyrch hambwrdd byw a ddanfonwyd i gwsmeriaid, a gyflwynwyd yn broffesiynol iawn, gyda fideo hynod a chofiadwy ac os gallant gwella ar ychydig o faterion, credaf y byddant yn gallu datblygu cwmni newydd llwyddiannus!"

Ychwanegodd Josef Roberts o Pai Language Learning:

“Mae fy mhrofiad wedi bod yn bleserus ac yn werthfawr iawn. Mae wedi bod yn wych gweld y myfyrwyr, a ddaeth o gefndiroedd amrywiol, yn dod ynghyd i gynnig syniadau busnes arloesol a chynaliadwy a fydd, gobeithio, o fudd i Ogledd Cymru mewn ffordd gyfannol.

“Cafodd pawb a gymerodd ran rywbeth allan ohono. Yn bersonol, mae gen i well gafael ar sut y gallaf ddefnyddio fy sgiliau personol i sicrhau llwyddiant prosiect busnes, a chafodd y myfyrwyr rywfaint o brofiad go iawn o weithio mewn amgylchedd busnes, gan ddatblygu eu gallu i gyfathrebu y tu allan i'w disgyblaeth."

Dywedodd Tom Turner, tenant ystafell Brifysgolion Santander yn M-SParc:

“Mae'r prosiect wedi bod yn brofiad anhygoel i mi ddysgu mwy manwl am Ficrogwyrddion yn ogystal â'r gwaith cyfredol sy'n digwydd yn y rhanbarth. Mae hefyd wedi bod yn ddigwyddiad gwych i gefnogi myfyrwyr ac addysgu sgiliau gwerthfawr iddynt y gallant eu cymhwyso i'w gwaith yn y dyfodol.

“Mae gwylio’r myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a’u syniadau hefyd wedi bod yn daith werth chweil ac roeddwn i’n meddwl bod pawb a gyflwynodd yn dangos ffyrdd unigryw i arloesi o amgylch yr un brîff, a oedd yn ysbrydoledig iawn i mi.”

Ychwanegodd Jack Sheridan, cyn-intern yn M-SParc a phedwerydd capten y tîm:

“Mae hyn yn gyfle gwych i ganiatáu gwaith trawsddisgyblaeth. Mae wir yn rhoi golwg i chi o bersbectif unigryw pobl, sy'n helpu gydag arloesedd ac sy'n rym y tu ôl iddo.

“Mae prosiect eleni wedi dangos pa mor drawiadol y gall myfyrwyr fod wrth gyfathrebu eu priod ddisgyblaethau â’i gilydd a chyflwyno eu harbenigedd ar y cyd yn gryno mewn arddull cyflym.”

Gwahoddwyd M-SParc i'r panel beirniadu i wylio'r caeau a helpu i benderfynu ar enillydd. Dywedodd Emily Roberts, Rheolwr Gweithredu:

“Rhoddodd y timau i gyd cynnig proffesiynol iawn, ac roedd yn amlwg eu bod, mewn cyfnod byr o amser, wedi llwyddo i ffurfio perthnasoedd gwaith cryf; mae hynny ynddo'i hun yn sgil allweddol i'r gweithle.

“Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran, a gobeithio bod y profiad wedi helpu i lunio sut maen nhw'n edrych ar fusnesau ac yn mentro yn y dyfodol. Dyma beth rydyn ni yn M-SParc eisiau ei weld; pobl yn mynd amdani, yn rhoi cynnig ar bethau ac yn arloesol - mae hynny i'w ddathlu.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.