English

Pot cyllid chwe-ffigwr ar gyfer arloeswyr am drawsnewid amaethyddiaeth

Cystadlodd 12 tîm am gyfran o £100,000 o arian Llywodraeth Cymru ar Ddydd Gwyl Dewi, wrth i Barc Gwyddoniaeth Menai gynnal ei Hac Amaeth cyntaf.

Mae gan yr arloesiadau blaengar a fydd yn cael eu creu gan enillwyr Hac Amaeth diweddar y potensial i newid yn llwyr y ffordd rydyn ni'n meddwl am amaethyddiaeth, meddai trefnwyr y digwyddiad.

Cyflwynodd 12 tîm o bob rhan o'r Deyrnas Unedig atebion sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial i broblemau'r byd go iawn a wynebir gan y sector amaethyddol yn y digwyddiad, dan ofal M-SParc mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yr Hwb Menter a Creu’r Sbarc.

Bydd Sean Smith a Micron Agri yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i ganfod parasitiaid mewn baw defaid; mae adnabod parasitiaid yn gynnar yn caniatáu i ffermwr drin diadell, ac mae absenoldeb parasitiaid yn golygu y gall y ffermwr osgoi dosio'r defaid yn ddiangen.

Mae'r prosiect i'w ddatblygu yn M-SParc, gan sefydlu swyddog o Gymru a darparu cysylltiadau ymchwil i'r cwmni ym Mhrifysgol Bangor, sydd eisoes wedi nodi ymchwilwyr a allai gefnogi'r prosiect. Eu nod yw creu un gyrfa o leiaf yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, wedi'i leoli yng ngogledd Cymru.

Bydd Geraint Hughes a Dewin Dwr yn datblygu datrysiad masnachol ar gyfer monitro a rheoli dŵr yn yr ecosystem naturiol; mae hyn yn bwysig i ffermwyr, sydd ar hyn o bryd yn gorfod rheoli triniaeth eu caeau yn ofalus er mwyn osgoi llygru cyrsiau dŵr.

Trwy ddefnyddio rhwydweithiau synhwyrydd wedi'u cyfuno â deallusrwydd artiffisial, bydd Dewin yn cynnig datrysiad uwch-dechnoleg ar gyfer datrys mater cyffredin a pharhaus. Mae Dewin hefyd yn gobeithio gweithio gyda chwmni arall a drawodd yn yr hac gan anelu at ddatblygu system Computer Vision i nodi buchod sydd ar fin lloia neu sydd wedi'u hanafu.

Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Rydyn ni wedi cynnal llawer o Haciau yma yn M-SParc dros y blynyddoedd, ac mae’r angerdd am ddatblygu atebion arloesol i broblemau go iawn mewn amrywiaeth o sectorau yn dod yn fwy a mwy ysbrydoledig gyda phob digwyddiad.

“Yr hyn a welsom yn yr Agri Hack oedd ystod o atebion a gyflwynwyd i’r problemau a wynebwyd a allai drawsnewid amaethyddiaeth er gwell, gyda Chymru yn arwain y ffordd. Rwy'n awyddus nawr i weld y syniadau'n cael eu datblygu ymhellach ac yn arwain at dwf economaidd yn y rhanbarth a dyna uchelgais a rennir partneriaid y prosiect gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Creu’r Sbarc a'r Hwb Menter."

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters:

“Mae dyfodol amaethyddiaeth yn llawn cyfleoedd ar gyfer arloesi a thechnoleg, a gallwn gofleidio ac arwain y ffordd ar y rhain yma yng Nghymru. Mae'n wych gweld y gwahanol syniadau sydd wedi'u cynhyrchu ar gyfer y digwyddiad hwn sy'n dangos sut y gall datblygiadau digidol a thechnoleg ddod â gwerth gwirioneddol i'r diwydiant a'n cymunedau ffermio.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.