English

Hac Amaeth

Mae nifer o sialensiau sy'n wynebu'r rhai yn y sector amaeth ar hyd a lled y wlad.
Mi 'da ni wedi bod yn dod i waelod y mater hefo sawl ffermwr, i weld lle mae’r problemau mae modd i ni ddatrys - gyda'r Hac Amaeth!

Beth yw'r broblem?

Mae sawl broblem wedi dod i'r amlwg.

LloiAi
Mae ffermwr yn dibynnu ar brofiad, synhwyrau, amser ac amynedd yn ystod cyfnod pam fo buwch yn dod a llo ar fferm. Gall ffermwr profiadol adnabod y ffordd mae anifail yn ymddwyn ac yn symud a drwy hyn sicrhau gofal wrth eni’r llo. Ceir camerâu CCTV ar sawl fferm bellach i fod o gymorth gyda’r gwaith sydd yn gam ymlaen ond yn gofyn am fonitro parhaus.
Allai system deallusrwydd artiffisial fodd bynnag fonitro lluniau a chamerâu o’r fath ar ran y ffermwyr, gan ddysgu patrwm ymddygiad a hysbysu’r ffermwr bod llo ar ei ffordd?

Y Gwas Bach
Mae sawl tasg gan ffermwr sydd yn llafurus ond yn arbennig o bwysig wrth reoli tyfiant ar fferm. Mae trin chwyn cyffredin a deall cyflwr y tir er mwyn medru ei amaethu yn effeithiol yn enghreifftiau o dasgau llafurus ond hynod bwysig. Mae’r system gyfredol o drin chwyn hefyd yn creu risg iechyd a diogelwch a gallai fod yn llawer iawn mwy effeithiol gan ddefnyddio llai o’r chwynladdwr.
Oes lle i ddefnyddio roboteg i gynorthwyo gyda’r tasgau hyn ar ffermydd gan ddefnyddio system i adnabod a thrin chwyn, mesur tymheredd y pridd ar gyfer cyfrifo'r amser gorau i roi gwrtaith i’r tir, samplo pH, mesur y borfa, neu hyd yn oed cymryd sampl o’r carbon sydd yn y pridd?

Ffens Glyfar
Bydd ffermwyr yn rheoli porfa er mwyn cael y gorau ohoni gan ddefnyddio ffens drydan sydd yn symud wrth i’r borfa gael ei bwyta. Mae’n effeithiol iawn o ran y borfa ond yn waith llafurus.
A fyddai modd cyfuno systemau roboteg a DA i adnabod pryd i symud y ffens ac i wneud y gwaith?

Synnwyr o Slyri
Mae amaethwyr mewn rhannau o Gymru ac yn wir rannau eraill o’r byd yn methu a gwasgaru Slyri ar fisoedd penodol o’r flwyddyn rhag creu perygl o lygru afonydd. Mae’r polisi yn golygu bod angen i storio mwy o slyri ar ffermydd ar gost i’r ffermwyr. Bydd y sialens hon yn archwilio pa rôl sydd gan sensoriaid a DA i’w chwarae yn y maes hwn i’r dyfodol.
Allai’r defnydd o synwyryddion, data gorsafoedd tywydd ac AI ar ein ffermydd gyfuno i greu trywydd archwilio ar gyfer lledaenu slyri yn ystod misoedd y gaeaf? Gan ddallt cyflwr y tir heddiw a gyda rhagolwg am ddyddiau sydd i ddod gallai gynghori ar y cyfnod gorau, hyd yn oed o fewn misoedd y gaeaf, i ledaenai slyri. Yn ogystal gallai weithio yn fisoedd eraill y flwyddyn i gynghori ar yr amser gorau i ledaenu i leihau'r risg o lygredd.

Neu efallai eich bod chi’n gweithio’n y sector amaeth ac yn medru meddwl am sialens a datrysiad arall bysa o wir ddefnydd i chi ac eraill?

Beth sydd ei angen arnom?

Rydym yn chwilio am datrysiadau!
Yr hyn yr ydym ei eisiau yw dyfais neu syniad a all helpu'r sialensiau uchod. Yn ddelfrydol, mi fydd y datrysiad yn gwneud defnydd mawr o D.A. Peidiwch ag awgrymu cynnyrch sy'n bodoli eisoes, rydym yn gwybod am lawer ond nid oes yr un hyd yn hyn wedi bod yn ddigon effeithiol.
Bydd gofyn i chi pitsio’ch datrysiad yn y digwyddiad ar y 1af o Fawrth, ac mi fydd yna arian i fyd o'r syniad(au) gorau i waith! Mae cyfle go-iawn yma i gychwyn cwmni yn sefydlog ar y syniad neu ddatrysiad newydd.

Sut mae ymuno?

Ymunwch gyda'r digwyddiad drwy gofrestru ! Medrwch hefyd dilyn y ddolen yna i gofrestru i wylio'r digwyddiad.

Bydd gennych 10 munud i gyflwyno'ch syniad neu'ch ateb i ni.

Gallwch chi gyflwyno fel cwmni, neu fel unigolyn â syniad yn unig.

Nid oes angen i'r syniad fod wedi ei greu eto! Mi fydd y cefnogaeth ariannol yn galluogi hyn i ddigwydd. Ond mae angen fod yn glir be ydi'r syniad, sut bydd yn cael effaith, a faint o arian sydd ei angen er mwyn dod a fo'n fyw.

Beth sydd ynddo i mi?

Mae gennym ni gefnogaeth ariannol £100,000, drwy Llywodraeth Cymru, i rhannu gyda'r ennillwyr. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn nodi wrth gyflwyno faint o arian bysa angen, ac sut bydd yn gwneud defnydd ohono.

A fyddaf yn cael y wobr ar y diwrnod?

Byddwn yn penderfynu pa syniadau medrwn weithio hefo ar y diwrnod, a gwahoddir yr enillwyr am drafodaethau pellach. Byddwn yn gweithio gyda chi i weld pa mor ymarferol yw'r syniad, a thrafod ariannu'r prosiect. Mi fydd cefnogaeth i fynd a'r syniad yn ei flaen, gan gynnwys cymorth i greu cynllun busnes o amgylch y syniad.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.