English

M-SParc a Gogledd Creadigol yn helpu i ddatblygu’r diwydiant digidol-creadigol

Gogledd Creadigol
Mae M-SParc yn gweithio mewn partneriaeth â Gogledd Creadigol; grŵp sy’n rhoi llais i’r diwydiant digidol-creadigol, gan greu cyfleoedd i ddatblygu sector twf a dangos bod y gwyddorau a chreadigrwydd ar yr un ochr o’r geiniog.

Mae’n rhwydwaith sy’n rhychwantu gogledd Cymru gyfan, gan gynnwys y chwe awdurdod lleol ar draws y rhanbarth, llywodraeth, diwydiant ac addysg bellach ac uwch. Mae’r sector yn cefnogi mwy na 7,200 o swyddi yng Ngogledd Cymru a chynyddodd y nifer 7.9% yn genedlaethol yn 2019. Bydd M-SParc yn gweithio gyda Gogledd Creadigol i gynnal digwyddiadau, cyfleoedd rhwydweithio a chydweithredu a rhannu gwybodaeth a chyfleoedd o’r sector gyda’u haelodau.

Mae’r sector digidol-creadigol yn sector sy’n tyfu yn y rhanbarth, ac M-SParc yng nghanol y twf hwn. Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr-Gyfarwyddwr M-SParc, “Mae Diwydiannau Creadigol y DU yn cyfrannu bron £13 miliwn i economi'r DU bob awr, ac yn sicr mae’n faes yr ydym ni yn M-SParc yn awyddus i’w weld yn datblygu, yn arbennig y nifer uchel o gyfleoedd gyrfa sy’n dod i’r amlwg.

Rydym yn gweld y sector digidol yn croesi’n gynyddol i lawer o feysydd, o ynni i ofal iechyd ac amaethyddiaeth a’r sector creadigol, wrth gwrs. Mae hyn yn golygu mwy na’r ‘celfyddydau’ yn unig; mae’r sector creadigol-digidol yn canolbwyntio ar arloesedd a datblygiad, o lwyfannau digidol i adnoddau ar-lein, ac mae’n galw am sgiliau o godio a rhaglennu i farchnata. Gwyddom fod y sgiliau hyn yn cael eu datblygu yn y rhanbarth, ac rydym yn awyddus i sicrhau bod y cyfleoedd gyrfa ar gael i gyflawni’r galw hwn.”


Mae Gogledd Creadigol wedi bod yn tyfu’n raddol dros y blynyddoedd a, gyda chymorth M-SParc, mae wedi sicrhau aelodau newydd yn ystod y misoedd diwethaf. Mae digwyddiadau cyffrous eisoes wedi’u cynnal, gyda digwyddiad panel yn cael ei gynnal ym mis Chwefror, a oedd yn canolbwyntio ar y ffordd mae’r diwydiant wedi ymateb yn gyflym ac effeithiol i’r ‘normal newydd’! Roedd hyn yn cynnwys cael cipolwg ar ap newyddion newydd S4C a sut y trawsnewidiwyd yr Eisteddfod o’r ŵyl ffisegol draddodiadol i ddigwyddiad rhithwir llwyddiannus – digwyddiad a fydd yn fwy fyth eleni!

Roedd cyfle hefyd i ddysgu mwy am ddatblygiadau’r anghenion sgiliau yn y dyfodol, gyda sgiliau’r dyfodol yn destun trafod amlwg yn ystod y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad nesaf yn canolbwyntio ar gemau – cyfuniad clir o sgiliau dylunio a digidol – a bydd y pynciau yn amrywio o ddiogelu IP datblygiadau newydd, i’r sgiliau sydd eu hangen a’r cyrsiau sydd ar gael yn y rhanbarth.

Garffild Lloyd Lewis yw cadeirydd Gogledd Creadigol. Esboniodd: “Y sector hwn yw un o’r sectorau sy’n tyfu’n fwyaf cyflym yng Nghymru, ac mae’n cefnogi mwy na 10,000 o swyddi. Mae’r rhanbarth wedi bod yn gartref i lawer iawn o bobl greadigol dros y blynyddoedd. Mae’r diwylliant hwn yn parhau i fod yn gryf yn yr ardal, ac mae hyn i’w weld yn y nifer o gwmnïau’r cyfryngau a chreadigol sydd wedi’u lleoli yma ar garreg ein drws. Mae cynnydd aruthrol wedi bod yn y defnydd o dechnoleg ddigidol yn y sector hwn yn y blynyddoedd diwethaf, felly rydym yn edrych ymlaen at weld sut y gallwn fanteisio ar hyn yma yng Ngogledd Cymru.”

“Mae gweithio gyda M-SParc yn galluogi i ni uno’r creadigol a’r digidol o dan un to. Mae yna ddealltwriaeth yma y gall technoleg a’r gwyddorau hwyluso ein creadigrwydd a bod yn llwyfan gwirioneddol i’r sector.”


Yn ystod y flwyddyn nesaf bydd M-SParc yn parhau i weithio gyda’r grŵp i ddatblygu eu cyrhaeddiad ymhellach a pharhau i ddatblygu’r diwydiant hwn sy’n werth miliynau o bunnoedd yma yng Ngogledd Cymru.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.