English

M-SParc yn lansio Academi Sgiliau i helpu i lenwi bwlch talent digidol

Gan barhau i ddod o hyd i ffyrdd arloesol a chyffrous i helpu i dyfu economi gogledd Cymru a datblygu cyfleoedd gyrfa gyffrous, wythnos yma mae M-SParc wedi lansio cynllun a ddyluniwyd i gynorthwyo pobl ifanc at ennill gyrfaoedd yn y sector digidol.

Mae'r heriau mae cwmnïau ledled y rhanbarth, ac yn wir ar draws Cymru gyfan, yn eu hwynebu wrth recriwtio i'r sector digidol yn hysbys iawn. Gobaith M-SParc Prifysgol Bangor, gan weithio gyda’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, yw helpu i fynd i’r afael â’r broblem trwy ffurfio’r academi yma, gan gynnig y profiad gwaith a’r arweiniad i bobl fanteisio ar y gyrfaoedd â chyflog da sydd ar gael yn y sector.

Mae'r Brifysgol Agored yn amcangyfrif bod y prinder sgiliau hyn yn costio £2bn y flwyddyn i'r DU a chanfu astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith fod gan un o bob pedwar cwmni yn y DU fwlch sgiliau digidol sylweddol yn eu gweithlu. Bu gostyngiad hefyd o bron i 50% o ddisgyblion ysgol yn cymryd TGCh ar lefel TGAU dros y pum mlynedd diwethaf.

Nod yr Academi Sgiliau yw mynd i'r afael â'r materion hyn, gan ddarparu cyfleoedd nid yn unig i raddedigion, ond i israddedigion ar ffurf prentisiaethau gradd, cyfleoedd gwaith i bobl sy'n dangyflogedig neu sy'n dymuno uwchsgilio, a'r rhai sydd eisiau newid gyrfa.

Mae galw sylweddol o hyd am bobl fedrus mewn rolau digidol yng ngogledd Cymru, gyda M-SParc ar hyn o bryd yn hysbysebu sawl rôl sy'n talu'n dda ar ran tenantiaid ac yn ddiweddar wedi rhedeg ymgyrch recriwtio ddigidol i helpu pobl dod o hyd i gyfleoedd gwaith.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc, Pryderi ap Rhisiart:
“Rydyn ni, fel cymaint o gwmnïau eraill, wedi gweld prinder sylweddol o dalent a sgiliau ym maes digidol a sefydlu’r Academi Sgiliau oedd ein hymateb. Rydym yn edrych ymlaen at weld yr academi yn tyfu a chreu cyfle i bobl ifanc gael eu meithrin yn y sector.”Mae'r ddau gyfle cyntaf yn cael eu hysbysebu nawr:
  • Rôl datblygwr meddalwedd - cyfle chwe mis yn datblygu platfform digidol arloesol, gan dalu hyd at £30,000.
  • Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, sy'n caniatáu i berson ifanc ennill cyflog, cael ei radd wedi'i hariannu'n llawn, ac ennill profiad yn y diwydiant.
Mae'r ddau wedi'u cynllunio i roi profiad hanfodol gyda tâl, gan ganiatáu i'r person ifanc fod yn barod ar gyfer y gweithle ar ddiwedd ei amser yn yr Academi. Bydd aelodau'n cael eu rhoi mewn diwydiant gydag amrywiol aelodau o gymuned fusnes M-SParc, gan roi'r sgiliau a'r hyder iddynt neidio i rôl yn y diwydiant yn y dyfodol, a chyflogwyr yr hyder maent yn cyflogi gweithiwr medrus sy'n barod i neidio i'r rôl a chyfrannu at eu cwmni.

Dywedodd yr Athro Iwan Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor:
“Mae'r economi ddigidol yn hanfodol i lwyddiant y rhanbarth. Mae'r fenter ddiweddaraf hon gan M-SParc yn darparu llwybrau pellach i alluogi pobl i ailsgilio ac uwchsgilio, fel y gallant gael mynediad at yrfaoedd lefel uchel, a chyfrannu at lwyddiant Gogledd Cymru wrth inni symud ymlaen."

Dywedodd Sian Lloyd Roberts o'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol:
“Mae cyflogwyr wedi dweud wrthym dro ar ôl tro dros y blynyddoedd diwethaf bod prinder digidol sylweddol ac rydym yn croesawu rhaglenni arloesol fel yr un yma.”

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth AS, Cyn-Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol Digidol Senedd Cymru:
“Dyma’r union fath o gyfleoedd y mae angen i ni eu darparu i’n pobl ifanc fel eu bod yn cael troed drwy’r drws yn y sector digidol sy’n ehangu o hyd. “Ar ôl Cadeirio Grŵp Trawsbleidiol newydd ar Ddigidol yn y Senedd ddiwethaf, rwy’n awyddus i sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa’n gymdeithasol ac yn economaidd o’r sector. Bydd y cyfleoedd a gynigir trwy'r Academi Sgiliau hon nid yn unig yn uwchsgilio ein pobl ifanc ond hefyd yn llenwi'r prinder sgiliau cyfredol, gan hefyd ddatblygu'r gweithlu ar gyfer y dyfodol.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.