English

Menter Trwy Ddylunio

Capteiniaid M-SParc yn helpu llywio Myfyrwyr Prifysgol Bangor i Gydweithio


Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cael cynnig cyfle gwych i ennill sgiliau newydd sy'n hanfodol i gyflogwyr trwy'r rhaglen Menter trwy Ddylunio, ac eleni mae capteiniaid y tîm yn cael eu noddi gan Barc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc).

Mae Menter Trwy Ddylunio yn dod â myfyrwyr ynghyd o saith ysgol a meysydd pwnc yn y Brifysgol i weithio gyda'i gilydd mewn timau dros gyfnod o 10 wythnos. Yn ystod y 10 wythnos, mae myfyrwyr yn derbyn her ddylunio arloesol ac addysgol, ac yn gweithio i greu, datblygu a gosod datrysiad newydd. Gallai hyn fod ar ffurf cynnyrch, gwasanaeth neu system.

Her eleni yw datblygu cynigion ar gyfer menter fwyd lleol newydd sy'n cynnal planed iach, gan optimeiddio'r defnydd o fwyd maethlon i greu cymuned iach. Mae potensial i'r myfyrwyr fynd ymlaen i gychwyn eu busnes eu hunain gyda'u datrysiad.

Mae M-SParc yn gweithio gyda’r Brifysgol i noddi capteiniaid tîm, ac mae pedwarawd eleni i gyd yn gysylltiedig ag M-SParc naill ai trwy gwmnïau tenantiaid, neu fel interniaid M-SParc blaenorol.

Mae'r capteiniaid eisoes yn gweithio mewn diwydiant ac felly'n gallu rhannu eu gwybodaeth fasnachol gyda'r timau myfyrwyr, ac yn gyfnewid am hynny gallant ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu ac arwain tîm. Bydd staff academaidd y Brifysgol hefyd yn arwain y prosiect, i gynorthwyo'r myfyrwyr i ddysgu theori busnes, peirianneg, strategaeth y cyfryngau, a seicoleg penderfyniadau.

Mae un o gapteiniaid y tîm, Josef Roberts o Pai Language Learning, yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi cychwyn ei gwmni yn M-SParc.

“Rwy'n mwynhau bod yn gapten yn y rhaglen Menter Trwy Ddylunio yn fawr. Mae'n braf gweithio gyda'r capteiniaid eraill, sydd o wahanol gefndiroedd i mi ar brosiect mor ddiddorol a gwerthfawr.

“Ar hyn o bryd mae ein grŵp yng nghamau cynnar y prosiect, lle rydym yn asesu’r farchnad ac yn chwilio am ffyrdd arloesol o fodloni disgwyliadau rhanddeiliaid. Mae gennym lawer o wahanol safbwyntiau ar sut i symud ymlaen gyda'r prosiect ond mae dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfleu ein syniadau rhyngom yn rhan o'r hwyl. Alla i ddim aros i weld beth rydyn ni'n ei gynllunio.”


Wnaeth Tom Turner, cyn-fyfyriwr arall o Fangor, a dderbyniodd arian i gychwyn ei fusnes trwy ddigwyddiad pitsio yn M-Parc, nodi:

Yn her eleni rydym yn edrych i arloesi'r sector microgwyrddion ar gyfer busnesau lleol o Ogledd Cymru a darparu atebion cynaliadwy iddynt dyfu eu marchnad. Erbyn diwedd y prosiect byddwn yn ceisio darparu ffordd arloesol i fusnesau lleol gyrraedd cwsmeriaid newydd ledled y DU.

“Mae hwn yn gynllun gwych i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor gymryd rhan ynddo wrth i chi ddysgu am brosiectau cyfredol sy'n digwydd yn y rhanbarth ac rydych chi'n dysgu'n gyflym sut y bydd unigolion o wahanol gyrsiau'n mynd i'r afael â'r un broblem. Mae hefyd yn eich helpu i wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau eich hun y gallwch wedyn eu defnyddio i'ch cwrs eich hun wedi hynny.”


Ymhlith capteiniaid eraill y timau mae Jack Sheridan, a fu gynt yn internio yn M-SParc fel ‘Internet of things Guru’ ac sydd bellach yn cyd-sefydlu cwmni, a Luke Tyler, sy’n rhedeg Tech Tyfu yn M-SParc.

Mae Ilan Davies, sydd wedi graddio ym Mhrifysgol Bangor, yn cynorthwyo yng nghyfres eleni, a dywedodd:

“Mae'r prosiect hwn yn wych i mi gymryd rhan ynddo a hefyd i gael rhywfaint o ymarfer, gan ein bod wedi sicrhau cyllid yn ddiweddar ar gyfer gwobr yr Academi Beirianneg Frenhinol a fyddai'n gweithio mewn ffordd debyg ond yn cysylltu mwy ag ysgolion lleol hefyd, a byddwn ni yn gweithio gyda M-SParc ar hynny hefyd.

“Mae cael capteiniaid sydd â chysylltiadau â M-SParc wedi helpu i ddyrchafu rhaglen eleni, gan ganiatáu i fyfyrwyr ddysgu o’u gwybodaeth am arloesi yn y byd go iawn, a gweld enghreifftiau go iawn o raddedigion sydd wedi cychwyn eu cwmnïau eu hunain yma yn y rhanbarth.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.