English

Parc Gwyddoniaeth yn paratoi ar gyfer datblygiadau y dyfodol

Mae Parc Gwyddoniaeth ffyniannus wedi dechrau ar y gwaith cyffrous o baratoi ei safle ar gyfer prosiectau posib yn y dyfodol, gan ymgymryd â phum wythnos o glirio safle i baratoi'r ardal ar gyfer adeiladau a chyfleusterau newydd.

Mae M-SParc gan Brifysgol Bangor wedi cael caniatad cynllunio amlinellol ers 2016 i ddatblygu chwe llain ychwanegol ac ers hynny maent wedi gwneud cais llwyddiannus i adnewyddu'r caniatâd hwnnw am saith mlynedd gyda chyfyngiadau wedi'u newid, gan ganiatáu mwy o hyblygrwydd i unrhyw ddatblygiadau posibl yn y dyfodol wneud y defnydd gorau posibl o'r safle.

Mae dros 13,000 tunnell o rwbel - sy'n cynnwys deunydd a gafodd ei fagu wrth adeiladu'r adeilad M-SParc gwreiddiol - yn cael ei symud o ogledd y safle dros yr wythnosau nesaf, a bydd yn paratoi'r safle ymhellach i'w ddatblygu yn y dyfodol.

Un cynnig prosiect cyffrous yw ar gyfer cyfleuster o'r enw Egni sy'n rhan o'r Ganolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel a gynigir yn Bid Twf Gogledd Cymru.

Cafodd Bid Twf Gogledd Cymru’r golau gwyrdd gan Lywodraethau Cymru a’r DU ym mis Rhagfyr 2020, gan helpu i greu miloedd o swyddi yn y dyfodol a rhoi hwb gwerth biliynau o bunnoedd i economi’r rhanbarth.

Byddai Egni yn dod yn gartref i fusnesau, ymchwilwyr a pheirianwyr carbon isel gorau'r DU, gan feithrin cydweithredu a chaniatáu i ogledd Cymru arwain arloesedd yn y sector. Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i ddatblygu achos busnes y cyfleuster newydd yn M-SParc.

Cyn i'r gwaith clirio safle ddechrau, dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai:

“Mae M-SParc wedi profi ei hun fel cyfleuster sy’n cefnogi arloesedd a phrosiectau ledled gogledd Cymru, gan gynnwys dros 40 o denantiaid, sy’n cefnogi bron i 200 o yrfaoedd. Rydyn ni'n falch iawn o'r gwaith rydyn ni wedi'i wneud dros y tair blynedd diwethaf, gan greu gyrfaoedd gwych sy'n talu llawer mwy na'r cyfartaledd cenedlaethol, helpu i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau digidol trwy lansio Academi Sgiliau, a gweithio mewn ystod o sectorau cyffrous o carbon isel i AgriTech.

“Mae'r gwaith hwn sy'n cael ei wneud ar ein safle yn gam pwysig i sicrhau y gall cyfleusterau yn y dyfodol sydd er budd gorau'r gymuned leol ddatblygu yma yn y rhanbarth, sy'n golygu nad oes raid i'r prosiectau gwych hyn symud dros y ffin a chymryd eu cyfleoedd gyda nhw. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda chwmni lleol, OBR Construction o Talwrn, i gwblhau'r gwaith.

“Mae Bid Twf Gogledd Cymru yn nodi un ehangiad posib, yr ydym yn gweithio arno mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, ond bydd eraill sydd am ddod i ogledd Cymru i ddatblygu eu prosiectau yn dilyn llwyddiant M-SParc. Bydd y gwaith clirio safle hwn yn helpu i wneud ein safle yn brif ymgeisydd i gartrefu'r datblygiadau hynny, pe baent yn briodol i angen lleol.”


Ychwanegodd Aelod Senedd Cymru dros Ynys Môn a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol dros Ddigidol yng Nghymru, Rhun ap Iorwerth:

“Mae cam un Parc Gwyddoniaeth Menai eisoes wedi bod yn llwyddiant mawr, gyda’r adeilad eiconig yn dod yn gartref i nifer cynyddol o fentrau arloesol, yn ogystal â dod yn ofod cyhoeddus poblogaidd i alw heibio am goffi!

“Dim ond y dechrau yw hyn, ac edrychaf ymlaen at weld tîm M-SParc yn darparu mwy o gyfleoedd i greu swyddi o’r safon uchaf yn lleol, ar y parc ei hun ac o bosibl mewn mannau eraill ar yr ynys hefyd.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.