English

Mae partneriaeth yn sbarduno cyfle i dalent leol

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai yn parhau i arloesi i greu gyrfaoedd â chyflog da mewn gwyddoniaeth a thechnoleg gan ei fod wedi partneru ag un o'i denantiaid - Cufflink - i greu mwy o swyddi.

Wedi’i sefydlu yn 2018 i ysgogi economi’r rhanbarth, mae M-SParc nid yn unig yn darparu cyfleoedd gyrfa â chyflog da i bobl leol, ond hefyd yn arloesi i annog pobl leol i ddychwelyd adref i fyw a gweithio yng ngogledd Cymru. Mae M-SParc a'u tenantiaid wedi creu bron i 50 o swyddi newydd mewn gyrfaoedd â chyflog da, ac mae'r Parc bellach yn gartref i dros 200 o bobl sy'n gweithio mewn sectorau gan gynnwys ynni a'r amgylchedd, ynni carbon isel, TGCh, a gwyddorau bywyd.

Gan gefnogi busnesau mewn sectorau nad ydynt yn draddodiadol wedi ffynnu yn y rhanbarth, mae M-SParc, sy'n eiddo i Brifysgol Bangor, bellach wedi creu eu ‘job-share’ gyntaf mewn partneriaeth â'r gwmni seiber, Cufflink, wrth iddynt barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o greu cyfleoedd cyflogaeth cyffrous.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc Pryderi ap Rhisiart. “Rydyn ni'n helpu i atal 'draen ymennydd' o gwmnïau yn symud allan o Gymru cyn gynted ag y maen nhw'n tyfu, ac o bobl leol yn credu mai'r ffordd orau o gael gyrfa â chyflog da yw adleoli allan o'r rhanbarth ac i mewn i ddinas fawr. Y ‘job-share’ hon gyda'n tenant, Cufflink, yw'r enghraifft ddiweddaraf o sut mae M-SParc yn arloesi i wneud gwahaniaeth go iawn.

“Rydyn ni wedi creu a chefnogi nifer helaeth o yrfaoedd. Mae cwmnïau a fyddai wedi gadael y rhanbarth bellach yn aros yma yng ngogledd Cymru i ddatblygu. Mae llawer o fyfyrwyr Prifysgol yn cymryd cyfleoedd interniaeth yn M-SParc, a nawr rydyn ni'n gweld pobl yn dychwelyd i'r gwaith yma. Mae ein recriwt diweddaraf, Jamie Thomas, yn enghraifft o’r math o bobl sy’n elwa o M-SParc.”
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Cufflink a dyn o Ynys Môn, Billy Williams. “Ar ôl gadael Ynys Môn i fyw a gweithio dramor, des i adref ychydig flynyddoedd yn ôl er mwyn i fy nheulu gael ei fagu yma wrth i mi geisio sefydlu busnes newydd yn y rhanbarth. Roedd M-SParc yn ffactor allweddol yn hyn, o ystyried y gefnogaeth a'r isadeiledd sydd ar gael, gan ein helpu i dyfu'r cwmni a'r tîm.

“Mae gweithio o ddydd i ddydd gyda busnesau o’r un meddylfryd hefyd wedi bod yn ddefnyddiol iawn gyda chysylltiadau agos â Phrifysgol Bangor yn ein galluogi i ddarparu interniaethau medrus iawn i fyfyrwyr lleol. Mae graddedigion diweddar, Callum Murray a Gareth Parry-Jones wedi aros gyda ni mewn rolau amser llawn Technegol medrus iawn gyda Jamie Thomas hefyd yn ymuno â'r tîm i helpu i yrru a datblygu ein Strategaeth Farchnata wrth symud ymlaen."


Dywedodd Mr ap Rhisiart fod y ‘job-share’ hon yn enghraifft o'r cydweithrediadau sy'n bodoli o fewn M-SParc. “Rydym yn cydweithredu ar brosiectau gyda dros 50% o'n tenantiaid, ac mae ein holl denantiaid yn cydweithredu ag o leiaf un cwmni arall yn y Parc, gan gynnwys chwe chwmni cychwynnol a ffurfiwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

“Roedd pobl yn poeni yn ystod y datblygiad y byddai elfen o gystadleuaeth rhwng ein tenantiaid, ond mae’n gynyddol amlwg mai cydweithredu â phobl â nodau tebyg yw’r hyn sy’n helpu busnesau i ffynnu, ac mae’n un o’r buddion craidd y mae M-SParc i'w gynnig.

“Rydyn ni'n falch iawn o'r gwaith rydyn ni wedi'i wneud hyd yma. Erbyn hyn mae ein parc bron yn llawn, gyda'n tenantiaid gwych yn arloesi, yn tyfu ac yn darparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol i'r rhanbarth bob dydd.”


Mae tenantiaid yn M-SParc yn parhau i hysbysebu rolau newydd, er gwaethaf yr hinsawdd sydd ohoni, ac mae M-SParc yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor, yn ogystal ag ysgolion a cholegau lleol, er mwyn sicrhau bod pobl leol yn gallu manteisio ar gyfleoedd yma ar stepen eu drws. Anogir unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio yn M-SParc i ddilyn eu cyfryngau cymdeithasol i fod y cyntaf i wybod am yrfaoedd cyffrous sydd ar gael yn y rhanbarth.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.