English

Y Trawsnewid Digidol

Gan Pryderi ap Rhisiart

Mae dylanwad technoleg ddigidol wedi bod yn amlwg ers degawdau bellach ond dim ond ychydig fyddai wedi gallu rhagweld rôl mor ganolog fyddai'n chwarae ym mhob agwedd ar ein bywydau. O amaethyddiaeth ac ynni, i drafnidiaeth, iechyd, adloniant a'r diwydiannau creadigol - mae arloesi digidol wrth wraidd bron bopeth rydyn ni’n wneud, bob dydd.

Fel rheol, mae technoleg yn cael ei ystyried yng nghyd-destun gwaith, ac yn rhywbeth nad oes angen i'r mwyafrif ohonom ei ddeall, neu dros y 12 mis diwethaf yn ffordd o gadw mewn cysylltiad. Sut bynnag, mae’n amlwg iawn erbyn hyn fod y byd digidol yn rhan annatod o gynifer o wahanol sectorau - ac er mwyn ffynnu mae'n rhaid i ni fanteisio ar bob cyfle ddaw yn ei sgil.

Dyna pam ein bod ni’n M-SParc yn awyddus i hyrwyddo’r rôl gall technoleg ddigidol chwarae - nawr ac i’r dyfodol. Rydym eisiau dangos yr effaith gadarnhaol all gael trwy greu cyfleodd i ymestyn gorwelion a herio ffiniau arferol.

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ei Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae chwe phrif thema i’r strategaeth, sef gwasanaethau digidol, cynhwysiant, sgiliau, economi, cysyllted a chydweithio. Mae pob un o’r rhain yn rhan greiddiol o’n gwerthoedd ni yn M-SParc - ac wedi bod felly ers y cychwyn cyntaf.

Mae’n rhan amlwg o’n gwaith - o’n clybiau codio i blant, i’n gwaith o ddatblygu sgiliau, gwella cysyllted a chyflwyno 5G. Mae hefyd yn dod yn fwy amlwg yn y gwaith rydym yn ei wneud gyda sectorau sy’n newydd i fyd digidol, fel amaethyddiaeth, ac yn y gwaith o ddathlu llwyddiant y sector creadigol yn lleol. Rydym yn gweithio yn galed i wneud yn siŵr ein bod ni wrth galon y datblygiadau yma i gyd.

Un cynllun sydd wedi bod yn cael ein sylw yn ddiweddar ydi’n partneriaeth gyda Gogledd Creadigol. Bwriad y prosiect yw chwilio am ffyrdd o ddefnyddio’r dalent sydd yma ar garreg drws i hyrwyddo technoleg ddigidol i ehangu cyfleoedd creadigol er mwyn creu momentwm economaidd i’r sector.

Rydym wedi bod yn cefnogi’r cynllun dros y misoedd diweddar i ddenu aelodau newydd ac i drefnu digwyddiadau arbenigol er mwyn hwyluso rhannu syniadau mewn cyfnod pan mae cyfleodd i gyfarfod wyneb yn wyneb yn brin. Bydd y digwyddiad nesaf ar y 21ain o Ebrill a’r thema bryd hynny fydd y diwydiant gemau cyfrifiadurol yn y gogledd a’r cyfleodd sydd ar gael.

Does dim angen edrych ymhellach na rhai o’n busnesau ni yma yn M-SParc i ddeall y budd ddaw wrth ddod ag arloeswyr digidol a phobl greadigol at ei gilydd. Mae Cread Cyf yn fusnes sydd wedi hen ennill ei blwy yn y diwydiannau creadigol yng ngogledd Cymru. Stephen Edwards yw’r perchennog, ac mae’r cwmni wedi esblygu dros y blynyddoedd diwethaf o ddylunio graffeg i wasanaethau cynhyrchu llawn ar gyfer pob math o gyfryngau.

Gyda llwyddiant ei gyfres S4C ddiweddar ‘Y Llinell Las’, yn ffres yn ei feddwl mae Stephen yn egluro: “Mae gweithio yma yn M-SParc wedi ein galluogi ni i symud y busnes i’r lefel nesaf. Mae awyrgylch gefnogol yma sy’n caniatáu i ni rannu syniadau gyda phobl debyg i ni gyda mynediad at dechnoleg ac sy’n gallu dod â phrosiectau yn fyw.”

“Rydw i wastad wedi bod â diddordeb yn y ffordd mae technoleg yn gallu helpu fi i gyfleu fy ochr creadigol - rydw i yn falch iawn felly o weld y bartneriaeth newydd rhwng Gogledd Creadigol a M-SParc yn datblygu.”


Darn arall o waith cyffrous rydyn ni wedi bod yn ymwneud ag o yn ddiweddar sy’n enghraifft o effaith gadarnhaol technoleg ddigidol, yw’r cynllun drôn Eryr Gwyrdd neu Green Eagle. Yn dilyn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun i leihau carbon yn y sector amaeth, daeth cyfle i greu partneriaeth gyda dau o’n cwmnïau tenant, sef cwmni ffilmio drôn, Aerialworx ac arbenigwyr deallusrwydd artiffisial, Fortytwoable. Bwriad Eryr Gwyrdd yw defnyddio dronau a deallusrwydd artiffisial fel ffordd amgen i reoli llystyfiant. Y gobaith yn y pendraw yw arbed costau, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a gwella diogelwch ffermydd.

Gyda datblygiadau mewn sectorau twf eraill fel ynni adnewyddadwy yma hefyd, mae cynnydd mewn galw am dechnoleg i reoli’r prosiectau hyn. Mae sawl busnes yma yn M-SParc, fel Animated Technologies a Papertrail eisoes yn manteisio ac yn defnyddio eu sgiliau digidol a gwasanaethu i wneud hyn.

Y tu hwnt i'r prosiectau unigol yma mae'r ystadegau'n dangos bod y sector digidol yn tyfu'n gynt nag unrhyw un arall, a'i fod yn werth mwy na £ 400 miliwn y diwrnod i economi'r DU. Mae'n tyfu chwe gwaith yn gyflymach na sectorau eraill. Felly rydw i yn awyddus i sicrhau bod gogledd Cymru ar flaen y gad ac yn gallu manteisio.

Dyma’r sefyllfa fel ag y mae hi heddiw wrth gwrs - fodd bynnag, mae angen i ni baratoi ar gyfer y dyfodol hefyd. Rydw i bob amser eisiau edrych ymlaen ac i sicrhau nad ydyn ni’n aros yn ein hunfan. Mae'n bwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu pobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau digidol angenrheidiol i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael yma, yn eu cymunedau nhw’u hunain. Fel cadeirydd Grŵp Cyflogwyr Digidol Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, mae hyn yn rhywbeth rwy'n awyddus i'w yrru yn ei flaen. Am ddwy flynedd a mwy rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion lleol ochr yn ochr â STEM Gogledd Cymru a TechnoCamps i helpu i ddatblygu'r sgiliau hyn. Yr ychwanegiad mwya diweddar i'n rhaglen o waith gyda phobl ifanc yw Clwb Sbarci - sesiwn wythnosol newydd ar gyfer plant iau, sydd eisoes wedi gweld dros 100 yn mynychu rhai o’r sesiynau ar-lein.

Lawer iawn yn rhy aml mae cwmnïau mawrion a diwydiant yn rhannu eu rhwystredigaeth oherwydd y diffyg sgiliau digidol, ac er bod y galw yn cynyddu, mae'n ymddangos bod cyflogwyr yn credu bod pobl ifanc yn gadael addysg heb y sgiliau digonol. Rydw i’n edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i ddeall yr heriau yma’n well ac i geisio llenwi’r bwlch. Yn sicr mae cynnwys cymhwysedd digidol fel un o'r sgiliau trawsgwricwlaidd yng nghwricwlwm newydd Cymru yn gam sylweddol ymlaen, ac mae hyn i’w groesawu. Bydd M-SParc yn cynnal hyfforddiant i helpu sicrhau bod athrawon ysgolion uwchradd yn gallu cyflawni'r cwricwlwm newydd ym mis Mai.

Mae rhan fwyaf ohonom yn deall bod potensial y byd digidol bron yn ddi-ben-draw, yn enwedig felly pan mae cydweithio yn dod yn rhan o’r darlun. Fel galluogwr mae technoleg yn lwyfan all gael effaith ar bob rhan o’n bywydau yn y cartref, yn y gwaith ac yn ein amser hamdden. Yn M-SParc rydym wastad eisiau ymestyn ein gorwelion i helpu busnesau heddiw wneud yn fawr o’r potensial yma yn ogystal â datblygu sgiliau allweddol ar gyfer dyfodol.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.