English

Eryr Gwyrdd M-SParc yn esgyn tuag at amaeth sero-net

Sicrhaodd Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gyllid SBRI Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Ffermio Sero Net i greu datrysiad carbon isel ar gyfer taclo chwyn mewn amaethyddiaeth, trwy weithio ar y cyd â dau o’u tenantiaid.

Ynghyd ag Aerialworx a Fortytwoable, mae M-SParc wedi defnyddio'r cyllid hwn i ymateb i'r alwad am ddatgarboneiddio'r sector amaeth, trwy ddod ag arloesiadau technolegol i'r maes i fynd i'r afael â mater oesol chwistrellu plaladdwyr. Eu datrysiad oedd Yr Eryr Gwyrdd - drôn sy'n adnabod chwyn ac yn mynd i'r afael â nhw fesul un.

Mae'r Eryr Gwyrdd yn arddangos sut y gall deallusrwydd artiffisial, gweledigaeth gyfrifiadurol a thechnoleg drôn gyflymu'r diwydiant ffermio a thwf yn economi Cymru. Datblygwyd y prosiect i arbed costau, amser, effaith amgylcheddol, allyriadau carbon a gwella diogelwch fferm. Fel rheol, mae'r gwaith yn cael ei wneud gan dractorau disel neu fesul llaw ac yn gorchuddio erwau o dir, yn aml heb unrhyw angen gan mai dim ond cyfran fach o'r cae yw chwyn.Mae Dewi Jones, Rheolwr Fferm yng Ngholeg Cambria Llysfasi lle cafodd y drôn ei brofi, yn gyffrous i fod yn rhan o'r cynllun hwn. “Roeddem yn edrych i nodi ffyrdd o leihau nwyon tŷ gwydr a gweithredu prosesau cynaliadwy a fydd yn cyfrannu at ddatblygiad y prosiect fferm sero net yn y dyfodol.”

Esboniodd Stef Williams, Prif Swyddog Gweithredol Aerialworx: “Mae taenu plaladdwyr ar dir fferm yn broses llafurus, ac mae angen defnyddio llawer o blaladdwyr i gwmpasu cae cyfan. Nid yn unig hynny, ond mae risg dod i gysylltiad â'r ffermwr, a risg gollwng i'r amgylchedd, bywyd gwyllt a da byw.

“Mae Cod Ymarfer i sicrhau diogelwch, ond mae hyn yn cynyddu'r llwyth gwaith a'r baich ariannol i'r ffermwr. Rhaid bod ffordd y gallwn leihau carbon tra hefyd yn gwneud triniaeth plaladdwyr yn fwy effeithiol. Rydym yn adeiladu ac yn hedfan dronau pwrpasol bob dydd, felly roeddem yn gwybod bod hwn yn brosiect yr oeddem yn bwriadu mynd i'r afael ag ef.”

Parhaodd James Finney o Fortytwoable: “Mae gan y dronau gamerâu wedi'u hymgorffori - dyna'r cyfan sydd ei angen arnaf i'm helpu i ddatblygu cronfa ddata AI o chwyn cyffredin. Unwaith y bydd y peiriant yn dysgu beth yw chwyn a beth sydd ddim, yna gellir anfon y drôn allan i sganio'r cae a thargedu'r chwyn yn unig."

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc: “Mae dyfodol amaethyddiaeth yn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer arloesi a thechnoleg. Archwiliodd y prosiect hyn yr heriau a'r cyfleoedd, gan ddarparu prototeip a chipolwg ar y dyfodol.

“Dyma enghraifft berffaith o’r hyn y mae M-SParc yn ei wneud orau; arloesi a chydweithio, er budd y rhanbarth. Os gallwn fasnacheiddio'r dronau, yna gallwn chwyldroi sut mae ffermwyr yn treulio'u hamser a'u harian, yng Nghymru a thu hwnt.

“Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn, a ddatblygwyd gan gwmnïau o Gymru yma yng ngogledd Cymru. Mae cyfle i barhau â'r prosiect hwn, gan greu gyrfaoedd arbenigol sy'n talu'n dda wrth ddatblygu'r dechnoleg hon ymhellach. Dyma ffordd arall rydym yn profi y gall ardaloedd gwledig fod, ac yn wir, yng nghanol arloesedd.”

Mae'r Fferm Sero Net yn un o brosiectau'r Fargen Twf yn Rhaglen Amaeth a Thwristiaeth Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru.

Mae'r Cyfarwyddwr Portffolio Alwen Williams yn arwain y tîm sy'n ymwneud â'r Rhaglen, a dywedodd:“Ar ôl cael fy magu ar fferm, rwy’n gwybod pa mor hanfodol yw amaethyddiaeth, yn ogystal â’r busnesau a’r diwydiannau sydd wedi’u seilio arni, i economi Gogledd Cymru. Mae yna frys cynyddol hefyd i ymateb i newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau.

“Profodd prosiect Green Eagle gysyniadau a thechnolegau newydd sy’n rhoi Gogledd Cymru, ei thrigolion a’i chymunedau wrth galon gyrru’r newid hwn.

“Mae Fferm Sero Net Llysfasi yn un o’n prosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru, a fydd, wrth ei gyflawni, yn cefnogi 400 o fusnesau yn y rhanbarth i ddatgarboneiddio ac arallgyfeirio. Mae hwn yn gam cyntaf cyffrous ar y daith i ffermio Net Zero.”

Roedd Yr Eryr Gwyrdd yn brosiect cysyniad ond mae wedi profi bod y dechnoleg yn gweithio. Mae'r tîm nawr yn edrych i fynd ag ef i'r farchnad er budd amaethyddiaeth genedlaethol. Gellid addasu'r AI i gydnabod chwyn brodorol mewn cyfandiroedd eraill, gan arwain at yr Eryr Gwyrdd yn lledaenu ei adenydd ledled y byd.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.