English

Telerau ac amodau

Hygyrchedd

I ddibenion cyffredinol mae’r wybodaeth ar y wefan hon wedi’i bwriadu. Darperir yr wybodaeth gan Menai Sciene Park ac er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd, cynaliadwyedd nac argaeledd o safbwynt y wefan na gwybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, nag unrhyw graffeg gysylltiedig ar y wefan i unrhyw bwrpas. Chi a fydd yn llwyr gyfrifol os ydych chi’n dibynnu ar unrhyw wybodaeth o’r fath.

Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon, gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt dan reolaeth Menai Science Park. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau yn gyfystyr ag argymell neu gefnogi unrhyw farn a fynegir oddi mewn iddynt.

Gwneir pob ymdrech i ofalu bod y wefan yn gweithio’n iawn. Ond, ni fydd Menai Science Park yn gyfrifol, nac yn atebol, os na fydd y wefan ar gael am gyfnod oherwydd problemau technegol tu hwnt i’n rheolaeth.

Pan rydych yn rhoi eich e-byst iddom ar y ffurflen cyswllt, byddwn ond yn ei ddefnyddio i ymateb i'ch e-bost, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhestrau e-bost na ei rhannu gan trydydd parti.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.