English
main entrance

EIN CENHADAETH

Mae gan bob un ohonom ni syniadau gwych. Ond faint sy’n cael eu gwireddu?
Mae troi syniadau cychwynnol yn fentrau llwyddiannus yn gofyn am rywbeth, a rhywle, ychwanegol. Rhywbeth i danio uchelgais, rhywbeth i roi ynni ynddo, rhywle i danio sparc ar gyfer dyfodol gwell. Er mwyn i fusnesau arloesol, blaengar sydd ar flaen y gad ym myd gwyddoniaeth lwyddo, mae angen gwybodaeth, sgiliau, cefnogaeth, anogaeth a buddsoddiad arnynt.

Dyma lle y gall M-SParc helpu; drwy ddarparu amgylchedd gwaith llawn egni, cefnogaeth fusnes arbennig a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Ar y cyd â Phrifysgol Bangor, rydyn ni'n barod i ddechrau cyfnod newydd cadarnhaol yn y sector busnes a gwybodaeth.

Mae M-SParc yn llawer mwy na chyfle busnes gwych, mae’n cynnig rhywbeth ychwanegol ac yn rhoi cartref i gwmnïau a fydd yn gallu darparu swyddi lefel uchel wrth iddyn nhw dyfu.

Rydyn ni'n barod i danio peiriant pwerus iawn, i roi cyfle i chi yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ein sparc ni, eich dychymyg chi. Y cyfuniad perffaith i wireddu eich potensial yn llawn.
Mae M-SParc yn brosiect sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.
Unknown Image

Pam?

Mae M-SParc wedi ei sefydlu er mwyn ddarparu amrywiaeth o fanteision a buddion i fusnesau sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Bydd y gofod iawn, wedi'i greu'n arbennig ar gyfer pob cwmni, yn annog busnesau i dyfu. Rydyn ni'n darparu adeiladau â dyluniad hyblyg sy'n tyfu gyda'ch cwmni chi. Mae ein Swyddog Cefnogi Busnes, Lois Shaw, ar y safle yn creu pecynnau cymorth yn arbennig ar gyfer cwmnïau, yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael bob cymorth, ac yn cyfarfod cysylltiadau addas er mwyn eu helpu i dyfu. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r holl fusnesau sydd wedi'u lleoli yn y Parc fod yn rhydd i ganolbwyntio ar dyfu a datblygu.

Rydyn ni'n deall bod angen creu amgylchedd a fydd yn darparu cyfleoedd i gael swyddi sy'n gynaliadwy ac yn talu'n dda. O ganlyniad i natur y cwmnïau a'r busnesau ar y safle, a'r ffocws ar wyddoniaeth sy'n seiliedig ar wybodaeth, bydd M-SParc yn cynnig swyddi ar lefel uchel ac o ansawdd uchel, a fydd yn galluogi'n cleientiaid i fanteisio ar y cyflenwad helaeth o weithwyr dysgedig a medrus yn y rhanbarth.

Felly, y nod yw darparu swyddi deniadol yng Ngogledd Cymru i bobl uchelgeisiol. Dull partneriaeth ydyw, ond mae M-SParc yn cyfrannu at strategaethau allweddol ar lefel Ewropeaidd, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae'r rhain yn cynnwys y Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd a ariennir gan WEFO, Rhaglen Weithredol Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, rhaglen Llywodraeth Cymru, Adnewyddu'r Economi: cyfeiriad newydd, Gwyddoniaeth i Gymru ac Arloesi Cymru, ac Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn.Pwy?

Mae'r tîm yn angerddol, yn ymroddedig ac yn frwdfrydig am M-SParc a'r hyn sydd ganddo i'w gynnig. Mae'r parc gwyddoniaeth yn unigryw ac rydyn ni'n falch o fod yn rhan o'i ddatblygiad. Rydyn ni am weithio gyda chi i'w wneud yn llwyddiant.Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc

Pryderi ap Rhisiart

Penodwyd Pryderi yn Rheolwr Prosiect M-SParc yn 2014 ac roedd yn gyfrifol am oruchwylio’r prosiect cyfalaf gwerth £20m, a chyflawnwyd ar amser ac o dan y gyllideb. Yn dilyn hynny, penodwyd Pryderi yn Gyfarwyddwr yn 2018 ac mae bellach yn darparu'r Cyfarwyddyd Strategol ar gyfer y cwmni. Wedi'i eni a'i fagu ar Benrhyn Llyn, graddiodd Pryderi mewn Economeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth cyn cwblhau ei radd Meistr ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Cyn hynny, bu’n gweithio o fewn Llywodraeth Leol ac mae wedi bod yn ymwneud â nifer o fusnesau ers pan oedd yn 16 oed. Mae Pryderi eisiau sicrhau bod cymunedau’r rhanbarth yn ffynnu i’r dyfodol ac i wneud hyn mae wedi canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel.


pryderi@m-sparc.com 01248 858002

Derbynnydd a Gweinyddwr

Kathryn Owen


Mae Kathryn yn angerddol am sicrhau bod M-SParc yn cael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc, ac mae'n credu mai M-SParc yw'r grym i'r ynys nid yn unig gadw i fyny â datblygiadau ond rhagori mewn ymchwil a datblygiadau technolegol a gwyddonol.

kathryn@m-sparc.com Main Reception - 01248 858000


Swyddog Cefnogi Busnes a Datblygu Prosiectau

Lois Bevan Shaw

Ar ôl gweithio yn y sector Cymorth Busnes am y 15 mlynedd diwethaf, gall Lois ddefnyddio'r cyfoeth hwn o brofiad i ddarparu cefnogaeth fusnes pwrpasol i bob un o'n tenantiaid. Mae Lois yn angerddol am sicrhau bod cwmnïau'n tyfu ac yn ffynnu yng Ngogledd Cymru, a thrwy ei rôl yn M-SParc nawr gall sicrhau bod cwmnïau'n cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni'r nod hwn.
lois@m-sparc.com 01248 858006


Swyddog Datblygu Busnes

John Rooney

Ymunodd John, a anwyd ac a fagwyd yn Llandudno, â thîm M-SParc yn gynnar yn 2017. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes datblygu busnes a gafwyd mewn nifer o rolau gweithredol. Ers symud yn ôl i Ogledd Cymru mae wedi gweithio i lywodraeth leol ar waith prosiect cadwyn gyflenwi a seilwaith. Mae John yn gweld prosiect M-SParc fel ffordd o gadw a denu talent gwerth uchel i'r rhanbarth, a fydd yn cyfrannu at dwf a chynaliadwyedd economi Gogledd Cymru.
john@m-sparc.com 01248 858005

[img=368x276]/Content/Uploaded/Images/MSparc/fb39038e-9162-4487-b8dd-acb64dd46f89.jpg" border="0" />

Rheolwr Gweithredu a Phrofiad Cwsmer

Emily Jane Roberts

Mae Emily wedi gweithio i’r Parc Gwyddoniaeth er 2013. Yn wreiddiol o Gaernarfon, graddiodd Emily o ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn 2009. Gweithiodd ledled Cymru fel swyddog cymorth prosiect ymchwil, gan ddatblygu offer mesur iaith Cymraeg ar gyfer plant ifanc. Mae Emily yn credu'n gryf mewn sicrhau bod lle i fenywod mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ac mewn ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc yng Nghymru gychwyn eu busnesau eu hunain.
emily@m-sparc.com 01248 858003


Swyddogi Marchnata, Digwyddiadau ac Ymgysylltu

Jamie Thomas

Yn ddyn o Ynys Môn sydd â 10 mlynedd o brofiad mewn newyddiaduraeth a Chysylltiadau Cyhoeddus, ymunodd Jamie â thîm M-SParc ym mis Hydref 2020. Mae wedi gweithio i sefydliadau amlwg ym myd chwaraeon. Yn angerddol am yr ardal leol a'r cyfleoedd a'r buddion y mae M-SParc yn eu darparu, ymunodd Jamie â'r tîm i adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud i hyrwyddo'r parc a'i denantiaid i ystod eang o randdeiliaid.
jamie@m-sparc.com 01248 858001


Rheolwr Arloesedd Carbon Isel

Debbie Jones

Enillodd Debbie ei PhD mewn Cemeg Niwclear o Brifysgol Manceinion yn 2016 ac ar ôl hynny treuliodd 3 mis yn gweithio i Hitachi Research Labs yn Japan. Ers dychwelyd i Ogledd Cymru, mae Debbie wedi gweithio fel rheolwr prosiect i Brifysgol Bangor gan weithio ar ystod o brosiectau ar draws y Sector Carbon Isel. Mae Debbie yn angerddol am Ynni Carbon Isel a sut y gall datblygiadau a chyfleoedd lleol yn y sector hwn helpu'r amgylchedd, y busnesau lleol a'r gymuned.
debbie@m-sparc.com 01248 858000


Swyddog Prosiect Digidol a Rheolwr Ar y Lon

Ben Roberts

Un o Ffesttiniog yn wreiddiol ennillodd Ben gradd mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yna datblygu ei yrfa mewn mudiadau yn cynnwys yr Urdd, Menter a Busnes, Cynnal a’r GIG. Nawr yn Swyddog Prosiect Digidol ac #ArYLôn i M-SParc mae Ben yn gyfrifol am yn creu bwrlwm a darparu cyfleoedd i'n hardaloedd Cymreig ar draws y Gogledd Orllewin, mae’r lleoliadau #ArYLón yn cynnwys desgiau poeth, gofod cyd-weithio a gofod gwneuthurwr. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys cydlynu a sawl phrosiect digidol sydd yn ymwneud a datblygu’r economi leol a chysylltu’r sector addysg á’r sector masnachol. ben@m-sparc.com


Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw

James Starr

Ymunodd James â thîm M-SParc yn gynnar yn 2020 fel rhan o Gynllun KickStart Llywodraeth y DU, gan edrych am gyfle newydd ac wedi’i gyffroi gan yr amrywiaeth o waith sy’n digwydd yn M-SParc. I ddechrau gyda'r tîm am chwe mis, gwnaeth James waith mor wych nes iddo gael ei ddwyn i'r tîm yn llawn amser fel Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw. O'r ynys, sydd â diddordeb brwd mewn technoleg ei hun, mae gan gyfrifiaduron James Builds, brofiad da mewn codio, mae'n gefnogwr pêl-droed ac wrth ei fodd ag amrywiaeth M-SParc.


Datblygwr Meddalwedd - Academi Sgiliau M-SParc

Kieran Hughes

Kieran yw aelod cyntaf ein Academi Sgiliau M-SParc, gan ymuno â M-SParc fel Datblygwr Meddalwedd, gyda ddiddordeb mawr mewn technoleg a gwyddorau, gan raddio yn ddiweddar o Brifysgol Bangor gyda BSc mewn Cyfrifiadureg. Mae Kieran yn mwynhau gweithio ar flaen y gad ym maes technoleg, ac mae ymuno â thîm M-SParc yn caniatáu iddo wneud hynny, tra hefyd yn datblygu ei sgiliau a helpu tenantiaid y Parc.
kieran@m-sparc.com


Prentis Gradd - Academi Sgiliau M-SParc

Rhodri Williams

Wedi geni a’i fagu yng Ngaerwen, mae Rhodri yn gweithio gyda thenantiaid yn cynnwys anodi data ar gyfer deallusrwydd artiffisial, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur, ac yn ymwneud a M-SParc ar y Lon. Yn rhan o’r swydd, mae Rhodri yn astudio BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor, sydd yn cynnwys dealltwriaeth rhwydweithiau, moeseg data ac ysgrifennu mewn ieithoedd rhaglennu Java, Python a HTML.
rhodri@m-sparc.com 01248 858026Oes gennych chi ddiddordeb yng ngwaith M-SParc? Cysylltwch â ni heddiw.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.