9/10/18 - 10/10/10

#mlaenmon #forwardmonI GOFRESTRU EWCH YMA REGISTER HERE NOWYr ydym yn edrych ymlaen eich croesawu i Wyl Fusnes Mon, gwyl sydd wedi ei chyd-gordio gan M-SParc, Cyngor Sir Ynys Mon, Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru, Menter Mon a Grwp Llanrillo Menai. Themau’r Wyl fydd edrych ar ddyfodol yr ynys ar hyd a lled y sectorau, felly cofiwch ddefnyddio ein hashnod #mlaenmon

Dros y ddau diwrnod bydd sesiynnau yn cael eu cynnal ar amrywiaeth o bynciau fel IP, Dyfodol Ynni Glan, Bwyd a Twristiaeth, Cyfrifo Digidol ac Ymchwil a Menter. Bydd darparwyr cymorth busnes yn arddangos a bydd panel o cynrhychiolwyr o’r secotrau cyhoeddus a preifat yn cynnal sesiwn holi ac ymateb ar diwedd y dydd cyntaf. Bydd yr wyl yn cloi ar yr ail diwrnod gyda noson Iechyd Da, lle bydd cyfle I rwydweithio a gwledda ar gynnych lleol o’r ynys.

We look forward to welcoming you to Anglesey Business Festival, a festival which has been co-ordinated by M-SParc, Isle of Anglesey County Council, Welsh Government, Business Wales, Menter Mon a Grwp Llanrillo Menai. The theme for the Festival will be the future of the economy and business on the Island so please remember to use the hashtag #forwardmon

Over the two days sessions will be held on a variety of topics such as IP, Clean Energy, Food & Tourism, Digital Accounting and Research & Enterprise. There will also be a business support providers exhibition and a panel of representatives from both the public and private sector holding a Q&A session to close day 1. The festival will close on the 2nd day, with the Iechyd Da evening where guests will be able to network and dine on locally sourced Anglesey produce.
Teitl y sesiwn (a'r tocyn!)
Session (and ticket!) Title
Amser
Time
BRECWAST BUSNES Noddir gan Becws Môn
BUSINESS BREAKFAST Sponsored by Becws Môn
8:30

CROESO!
WELCOME

9:05

Y Cyfweliad

Pryderi ap Rhisiart a Gwen Parry Jones OBE
Pryderi yw Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc. Fe'i benodwyd ym mis Mawrth yn dilyn eith waith fel Rheolwr y Prosiect. Ym mis Ebrill 2018, ymunodd Gwen â Horizon fel Cyfarwyddwr Gweithredol gan ddychwelyd i'w chartref yn Ynys Môn i weithio ar Wylfa Newydd.

The Interview

Pryderi ap Rhisiart and Gwen Parry Jones OBE
Pryderi is the MD of M-SParc, appointed in March 2018 following working as the Project Manager. In April 2018, Gwen joined Horizon as Executive Director, Operational Development in April 2018 returning to her home in Anglesey and Wylfa Newydd.
9:15

Superfast Wales & The Business Pod


Cysylltu â'ch cwsmeriaid a chydweithio gyda'r gorau
Cysylltu â'ch Cwsmeriaid: Darganfod mwy o ffyrdd o ddenu ac ymgysylltu â chwsmeriaid newydd a rhai sy'n bodoli eisoes a darganfod ffyrdd o ragori ar eu disgwyliadau gan ddefnyddio technoleg ddigidol newydd. Cydweithio gyda'r Gorau: Denu'r doniau gorau i'ch busnes trwy gynnig gweithio o bell a hyblyg i staff a rhith-aelodau'r tîm. Mynediad unrhyw bryd, unrhyw le, graddadwy a diogel i'ch gwybodaeth fusnes yn lansio'ch busnes i'r farchnad fyd-eang ar gyfer talent a chwsmeriaid.
Connecting with your customers and collaborating with the best
Connecting with your Customers:Discover more ways to attract and engage with new and existing customers and uncover ways to exceed their expectations using new digital technology. Collaborating with the Best: Attract the best talent to your business by offering remote and flexible working for staff and virtual team members. Anytime, anywhere, scalable and secure access to your business information launches your business into the global market for talent and customers.
10:15 - 13:15

Agor IP a Creu Sparc
Agor IP and Be The Spark


Agor IP: Cefnogaeth o'ch moment ysbrydiaeth ... i'r farchnad... Supports from your lightbulb moment ...to the marketplace…
Creu Sbarc / Be the Spark: Chwarae eich Rhan! Play your Part!
10:15 - 12:00

Cinio a Rhwydweithio
Lunch and Networking

12:00 - 14:00

Cyfrifo Digidol ac Y PANEL!
Digital Accounting and THE PANEL!


Dewch I glywed am ddyfodol Cyfrifo Digidol! Cyfrifo i'r dyfodol - yn arbed eich arian a'ch amser. Come and here about the future of digital accounting! Accounting on the Move - Saving you time and money
Pa dasgau cyfrifo y gall peiriannau eu gwneud eisoes? Data mawr; yw eich busnes wedi'i leoli i ddefnyddio pŵer data digidol? AI (Cudd-wybodaeth Artiffisial) yn y dyfodol mewn busnesau go iawn. Sesiwn cwestiwn ac ateb
What accounting tasks can machines do already? Big data, is your business positioned to use the power of digital data? The future AI (Artificial Intelligence) in real businesses. Q & A session
Y Panel / The Panel Mon 2040
Sesiwn holi ac ateb gyda cynrychiolwyr o’r sector preifat a chyhoeddus. An interactive Q&A session with representatives from the private and public sector.
14:00 - 16:30
Diwrnod 2
Day 2
10 - 10 - 18

Dyfodol Gwaith Papur
The Future of Digital Record Keeping


Gyda / With: Ben Scholes, Papertail
Bydd y sesiwn hon yn edrych ar hanes gwaith papur ac yn dangos gweledigaeth Ben Scholes am ddyfodol “gwaith papur.” Mae’n bridodol ar gyfer busnesau o bob sector a bydd yn dangos yn glir sut y mae PaperTrail yn newid “gwaith papur” ar hyd a lled y byd.
The session will focus on how the keeping records has changed over time and where it’s all going in the future. The talk will be informative and relevant to people from sectors and will showcase the work of PaperTrail and how they’re changing “paper work” globally.
9:00 - 9:45

Rhyngrwyd y Pethau
Internet of Things


Rydym ar droed newid mawr a chwildro yn ein dyfeisiadau pob dydd gan ei bod nawr yn cael ei cysylltu i’r we. Mae oergelloedd, cerbydau, giatiau fferm a dyfeisiadau meddysgol yn engreifftau o’r dyfeisiadau sydd wedi cysylltu i’r “Rhyngrwyd Y Pethau”(Internet of Things), ac mae’r rhwydwaith yn mynd yn fwy fwy cymleth a chlyfar. Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwr o Rhyngrwyd y Pethau ac yn rhoi engreifftiau byd go iawn o ddyfeisiadau sydd ar gael ar hyn o bryd. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu sut y cawsant ei datbluygu a pha mor syml yw gwneud hynny. Dewch i gymryd cip olwg ar beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig.
We are at the cusp of an internet revolution as our everyday devices are now being integrated into the internet. Fridges, vehicles, farm gates and medical devices are a few examples of devices that are connected to the “internet of things” – and it’s getting more and more intelligent. This session will provide an overview for the IoT and some practical examples of devices connected to the internet. You will also have an opportunity to see real life examples and learn how they’ve been developed. Come and take a glimpse at what the future holds.
10:00 - 13:00

Ynni Glan & Twristiaeth Môn
Clean Energy and Anglesey Tourism


Bydd Guto Owen o Ynni Glan yn trafod sut all hydrogen, yr elfen mwya syml, chwarae rol allweddol yn nyfodol ynni, trafnidiaeth ac amaeth Ynys Mon. Ar draws y byd, mae diddordeb yn cynyddu'n gyflym yn hydrogen a bydd Guto yn cyflwyno enghreifftiau o'r mathau o dechnolegau a phrosiectau all fod yn addas ar gyfer Ynys Mon.
*Please note this session will be conducted through the medium of Welsh. Full translation will be available.
Twristiaeth Môn gyda Nigel Kendrick, Yn Anelu'n Uchel. Sefydlwyd Always Aim High Events yn 2010 ac mae wedi cynnal digwyddiadau i dros 250,000 o gyfranogwyr a gwylwyr gyda budd economaidd amcangyfrifedig i Gymru sy'n fwy na £30 miliwn. Bydd y drafodaeth hon yn archwilio ymagwedd arloesol y cwmni tuag at y farchnad yn y dyfodol.
Mon Tourism with Nigel Kendrick, Always Aim High. Always Aim High Events Limited was established in 2010 and have hosted events for over 250,000 participants and spectators with an estimated economic benefit to Wales in excess of £30 million. This discussion will explore the company’s innovative approach to the future market.
10:15-12:00

Cinio a Rhwydweithio
Lunch and Networking

12:00 - 13:30
Cyfrifyddu - ein dyfodol digidol
Accounting - Our Digital Future
Dewch I glywed am ddyfodol Cyfrifo Digidol! Goblygiadau MTD – system newydd Swyddfa Cyllid a Thollau EM ar gyfer casglu treth. Yr amserlen gan CaThEM, pryd a sut mae hyn yn effeithio ar fusnesau. Beth y gallwn ni fel cyfrifwyr wneud i helpu? Pa raglenni rydym ni’n eu defnyddio a pha raglenni mae ein cleientiaid ni yn eu defnyddio ar gyfer MTD Goblygiadau GDPR Cyfle i’n holi ni ar ddiwedd y sesiwn.
*Please note this session will be conducted through the medium of Welsh
13:30 - 14:15

Prifygol Bangor; Sesiwn gyda Swyddfa Ymchwil a Menter
Bangor University; A session with the Research and Enterprise Office


Bydd cyflymder a sgôp datblygiadau gwyddonol a thechnolegol arloesol o brifysgolion, cwmnïau newydd a sefydliadau mawr yn arwain at newidiadau economaidd mor enfawr fel ei bod bron yn amhosibl eu rhagweld. Yn y sesiwn hon cyflwynir y prif dueddiadau sy'n ffurfio'r pedwerydd chwyldro diwydiannol a'u heffaith debygol ar dwf economaidd y rhanbarth, a sut y gall cydweithio rhwng y brifysgol a'r sector preifat helpu i ysgogi arloesi a newid mewn technoleg.
The pace and scope of ground-breaking scientific and technological advances coming from universities, start-ups, and large organisations will usher in economic changes of such phenomenal proportions that it is almost impossible to envisage. This session will present the major trends shaping the fourth industrial revolution and their likely impact on the region’s economic growth, and how collaboration between the university and private sector can help spur innovation and technology change.
14:30 - 15:30

Arloesi Bwyd i'r dyfodol
Food Innovation for the future


Project HELIX (Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai)

Cyflwynir Prosiect HELIX gan y Ganolfan Dechnoleg Bwyd a phartneriaid o fewn Arloesi Bwyd Cymru. Mae'r rhaglen wybodus trosglwyddo hon yn darparu 'Cymorth Technegol, Ymarferol ac Ymwybodol' i gryfhau sector bwyd a diod Cymru. Bydd Paul Roberts (Canolfan Technoleg Bwyd, Rheolwr Gweithrediadau) yn rhoi trosolwg o'r prosiect HELIX a rhannu enghreifftiau o'r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau lleol. [br}

Project HELIX (Food Technology Centre, Grwp Llandrillo Menai)

Project HELIX is delivered by the Food Technology Centre and partners within Food Innovation Wales. This high level knowledgetransfer programme provides 'Technical, Practical andInnovative support' to strengthen Wales’ food and drink sector.Paul Roberts (Food Technology Centre, Operations Manager) will provide an overview of project HELIX and share examples of the support available to local businesses.

Prosiect CYWAIN: (Menter a Busnes)

Mae gan Gywain dwy elfen: Nod Cywain Micro yw helpu i ddatblygu cynhyrchion neu farchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion amaethyddol neu bysgodfeydd sylfaenol. Cefnogi'r sector amaethyddol i ychwanegu gwerth trwy: Datblygu cynhyrchion a marchnadoedd newydd, Hwyluso cydweithrediad rhwng cynhyrchwyr, proseswyd a manwerthwyd, Cyngor arbenigol, gwybodaeth a mentora. Mae 'The Fine Food Cluster' yn brosiect sy'n helpu busnesau bwyd i greu llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin. ac mae'n gweithio ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, llywodraeth ac academaidd. Bydd Jayne Jones (Rheolwr Clwstwr Bwyd Gain - Cywain) yn rhannu manylion y prosiect ac yn egluro sut y gall busnesau elwa o'r gefnogaeth sydd ar gael.
CYWAIN project: (Menter a Busnes)

Cywain has two elements: 'Cywain Micro' is aimed to help develop new products or markets for primary agricultural produce or fisheries. Supporting the agricultural sector to add value through: Development of new products and markets, Facilitating collaboration between producers, processors and retailers, Expert advice, knowledge and mentoring. 'The Fine Food Cluster' is a project that helps food businesses create a platform for joint action to identify and solve common problems. and works alongside commercial, Government and academic partners. Jayne Jones (Fine Food Cluster Manager - Cywain) will share details of the project and explain how businesses can benefit from the support available.


15:40 - 16:40

Gellir ddarllen yr holl fywgraffiadau yma
All biographies can be viewed hereI GOFRESTRU EWCH YMA REGISTER HERE NOW


Ac i gloi, medrwch archebu tocynnai i Iechyd Da; swper ac adloniant sydd ddim i'w golli.
And to close, you can purchase tickets for Iechyd Da; supper and entertainment that's not to be missed.T&Cs Cookies Contact Careers Sign Up Our Partners
Text Size
A
A
A

2015 © M-SParc All Rights Reserved | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.