(a) Ni chewch ddefnyddio’r Gwasanaethau Rhyngrwyd i ymddwyn mewn ffordd anghyfreithlon, ddifrïol nac anghyfrifol, gan gynnwys:

(i) mynediad heb ei awdurdodi at ddata, gwasanaethau, systemau neu rwydweithiau neu ddefnyddio’r rhain, gan gynnwys unrhyw ymgais i chwilio, sganio neu brofi pa mor agored i niwed yw system neu rwydwaith, neu dorri mesurau diogelwch neu ddilysu heb i berchennog y system neu'r rhwydwaith roi hawl penodol i chi wneud hynny;

(ii) monitro data neu draffig ar unrhyw rwydwaith neu system heb i berchennog y system neu’r rhwydwaith roi’r hawl i chi wneud hynny;

(iii) ymyrryd â gwasanaeth unrhyw ddefnyddiwr, lletywr neu rwydwaith, gan gynnwys, heb gyfyngiad, anfon nifer llethol o negeseuon, mynd ati’n fwriadol i orlwytho system ac ymosodiadau darlledu;

(iv) defnyddio cyfrif Rhyngrwyd neu gyfrifiadur heb i’r perchennog roi’r hawl i chi wneud hynny, ond heb ei gyfyngu i sganio’r Rhyngrwyd (twyllo pobl eraill i ddatgelu eu cyfrineiriau), dwyn cyfrineiriau, sganio diffygion diogelwch, a sganio pyrth;

(v) ffugio pennyn pecyn unrhyw TCP-IP neu unrhyw ran o’r wybodaeth sydd yn y pennyn mewn e-bost neu neges grŵp newyddion; nac

(vi) unrhyw weithgaredd neu ymddygiad sy’n debygol o arwain at ddial yn erbyn y Gwasanaethau.

(b) Os byddwch chi’n gorlwytho’r rhwydwaith (er enghraifft drwy ddefnyddio meddalwedd cymar-i-gymar neu rannu ffeiliau), rydym yn cadw’r hawl i reoli eich lled band (a allai arwain at arafu cyflymder y gwasanaeth).

(c) Ni chewch lwytho i lawr, llwytho i fyny, cyhoeddi, dangos nac anfon, drwy gyfrwng y Gwasanaethau, unrhyw gynnwys rydym yn rhesymol gredu sydd:

(i) yn bornograffi sy’n cynnwys plant, neu sydd fel arall yn anllad, yn rhywiol eglur neu’n foesol ffiaidd;

(ii) y tu hwnt o dreisgar, sy’n annog trais, sy’n bygwth trais neu sy’n cynnwys caseiriau neu gynnwys sy’n aflonyddu;

(iii) yn annheg neu’n dwyllodrus o dan gyfreithiau amddiffyn defnyddwyr mewn unrhyw awdurdodaeth, gan gynnwys cadwynlythyrau a chynlluniau pyramid;

(iv) yn ddifenwol neu’n tarfu ar breifatrwydd rhywun;

(v) yn arwain at risg i ddiogelwch neu iechyd unigolyn, yn arwain at risg i ddiogelwch neu iechyd y cyhoedd, yn peryglu diogelwch y wlad, neu’n ymyrryd ag ymchwiliad gorfodi'r gyfraith;

(vi) yn datgelu cyfrinachau masnachu neu wybodaeth gyfrinachol neu berchenogol rhywun arall yn amhriodol;

(vii) wedi’i fwriadu i helpu eraill i drechu gwarchodaeth hawlfraint dechnegol;

(viii) yn amlwg yn torri nod masnach neu wasanaeth, hawlfraint neu hawliau eiddo deallusol eraill unigolyn arall;

(ix) yn hyrwyddo cyffuriau anghyfreithlon, yn torri cyfreithiau rheoli allforion, yn ymwneud â gamblo anghyfreithlon neu fasnachu mewn arfau anghyfreithlon;

(x) yn wahaniaethol mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys gwahaniaethu o ran rhyw, hil neu oed;

(xi) yn anghyfreithlon fel arall neu’n cymell rhywun i ymddwyn mewn ffordd sy’n anghyfreithlon o dan ddeddfau sy’n berthnasol i chi neu i ni; nac

(xii) sydd fel arall yn faleisus, yn dwyllodrus neu a allai arwain at wylwyr wedi’u tramgwyddo yn talu’n ôl i ni.

(d) Mae cynnwys sy’n cael ei “gyhoeddi neu ei anfon” drwy gyfrwng y Gwasanaethau’n cynnwys: cynnwys y we, e-bost, cyhoeddiadau bwrdd hysbysu, sgwrsio ac unrhyw beth arall sy’n cael ei gyhoeddi, ei ddangos neu ei anfon ac sy’n dibynnu ar y Rhyngrwyd.

(e) Ni chewch ddefnyddio’r Gwasanaethau i lwytho i lawr, cyhoeddi, dosbarthu na chopïo mewn unrhyw ffordd unrhyw gerddoriaeth, meddalwedd, celf na gwaith arall sy’n dod o dan gyfraith hawlfraint, oni bai:

(i) bod perchennog yr hawlfraint wedi rhoi’r hawl penodol i chi gopïo'r gwaith yn y modd hwnnw; neu

(ii) y caniateir fel arall i chi gopïo’r gwaith yn y modd hwnnw gan gyfraith hawlfraint .

2. MONITRO

(a) Efallai y byddwn yn monitro sut rydych chi’n defnyddio’r Gwasanaethau er mwyn

(i) sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â’r Cytundeb Defnyddiwr hwn;

(ii) atal neu ganfod trosedd;

(iii) canfod neu ymchwilio i achosion o ddefnyddio ein cyfleusterau heb awdurdod (fel yr esbonnir yn y Cytundeb Defnyddiwr hwn, neu yn ôl yr hyn a bennir gan y gyfraith); a

(iv) sicrhau bod y Gwasanaethau’n cael eu rhoi ar waith yn effeithiol.

(b) Efallai y byddwn yn defnyddio meddalwedd “monitro traffig” i gadw golwg ar y gwefannau a’r tudalennau yr ymwelir â nhw, ar ba adeg o’r dydd yr ymwelir â’r gwefannau ac am ba hyd. Defnyddir meddalwedd monitro traffig i ddadansoddi’r gwefannau y mae pobl yn eu defnyddio er mwyn i ni allu cynllunio ar gyfer darparu gwasanaethau ychwanegol os oes angen. Defnyddir meddalwedd monitro traffig hefyd i ganfod achosion o ddefnyddio gormod ar y Rhyngrwyd neu ei ddefnyddio heb awdurdod.

(c) Er gwaethaf yr uchod, nid yw’n ddyletswydd arnom i fonitro na phlismona gweithgareddau ein defnyddwyr, ac o dan delerau’r Cytundeb Defnyddiwr hwn, ni ystyrir ei bod yn ddyletswydd arnom ac rydym yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb dros gamddefnyddio’r Gwasanaethau.

3. CYFATHREBU

(a) Wrth gytuno â’r gwasanaethau hyn, rydych yn cytuno y gellir defnyddio eich cyfeiriad e-bost/cyfeiriad i roi gwybod i chi am ein cynigion, ein cynnyrch a’n newyddion diweddaraf. Rydym yn cydymffurfio â’r gweithdrefnau safonol sydd wedi’u cyflwyno yn Neddf Diogelu Data’r DU i sicrhau y cedwir y wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn ddiogel ac y bydd yn cael ei phrosesu’n deg ac yn gyfreithlon. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon at ddibenion marchnata. Gallwch ddad-danysgrifio o'r negeseuon hyn ar unrhyw adeg.

1 (a) You may not use the Internet Service to engage in illegal, abusive, or irresponsible behaviour, including:

(i) unauthorised access to or use of data, services, systems or networks, including any attempt to probe, scan or test the vulnerability of a system or network or to breach security or authentication measures without express authorisation of the owner of the system or network;

(ii) monitoring data or traffic on any network or system without the authorisation of the owner of the system or network;

(iii) interference with service to any user, host or network including, without limitation,mail bombing, flooding, deliberate attempts to overload a system and broadcast attacks;

(iv) use of an Internet account or computer without the owner’s authorisation, including, but not limited to Internet scanning (tricking other people into releasing their passwords), password robbery, security hole scanning, and port scanning;

(v) forging of any TCP-IP packet header or any part of the header information in an email or a newsgroup posting; or

(vi) any activity or conduct that is likely to result in retaliation against the Services.

(b) If you overload the network (for example by using peer to peer or file sharing software),we reserve the right to manage your bandwidth (which could result in reduced service speeds).

(c) You may not download, upload, publish, display or transmit via the Services any content that we reasonably believe:

(i) constitutes child pornography or is otherwise obscene, sexually explicit or morally repugnant;

(ii) is excessively violent, incites violence, threatens violence, or contains harassing content or hate speech;

(iii) is unfair or deceptive under the consumer protection laws of any jurisdiction,including chain letters and pyramid schemes;

(iv) is defamatory or violates a person’s privacy;

(v) creates a risk to a person’s safety or health, creates a risk to public safety or health,compromises national security, or interferes with a investigation by law enforcement;

(vi) improperly exposes trade secrets or other confidential or proprietary information of another person;

(vii) is intended to assist others in defeating technical copyright protections; (viii) clearly infringes another person’s trade or service mark, patent, or other intellectual property right;

(ix) promotes illegal drugs, violates export control laws, relates to illegal gambling, or illegal arms trafficking;

(x) is discriminatory in any way, including by way of sex, race, or age discrimination;

(xi) is otherwise illegal or solicits conduct that is illegal under laws applicable to you or to us; or

2 (xii) is otherwise malicious, fraudulent, or may to result in retaliation against us by offended viewers.

(d) Content “published or transmitted” via the Services includes Web content, email, bulletin board postings, chat, and any other type of posting, display or transmission that relies on the Internet.

(e) You may not use the Services to download, publish, distribute, or otherwise copy in any manner any music, software, art, or other work protected by copyright law unless:

(i) you have been expressly authorised by the owner of the copyright for the work to copy the work in that manner; or

(ii) you are otherwise permitted by copyright law to copy the work in that manner.

2. MONITORING

(a) We may monitor your use of the Services to:

(i) ensure that you comply with this End-User Agreement;

(ii) prevent or detect crime;

(iii) investigate or detect the unauthorised use of our facilities (as explained in this End- User Agreement or as prescribed by law); and

(iv) ensure the effective operation of the Services.

(b) We may use “traffic monitoring” software to track the sites and pages visited, the time of day sites are visited and the length of stay at sites. Traffic monitoring is used to analyse the sites people use so that we can plan for providing additional services if needed. Traffic monitoring will also be used to detect unauthorised or excessive use of the Internet.

(c) Notwithstanding the above, we are under no duty, and under the terms of this End-User Agreement we are not deemed to undertake a duty, to monitor or police our users’activities and we disclaim any responsibility for any misuse of the Services.

3. COMMUNICATION

(a) By agreeing to use these services you agree that your details including your email address/address may be used to keep you informed about our promotions, products and news. We comply with the standard procedures laid down in the UK Data Protection Act to ensure that the personal information you give us is kept secure and processed fairly and lawfully. We will not share your information with third parties for marketing purposes. You can unsubscribe to these communications at any time


T&Cs Cookies Contact Careers Sign Up Our Partners
Text Size
A
A
A

2015 © M-SParc All Rights Reserved | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.